Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 12.03.2014
  Prečítané: 2859
Dve percentá pre aktivity Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Ako môžete v tomto roku použiť 2% zo svojej už zaplatenej dane? Môžete ich venovať štátu alebo niektorej z notárskou komorou registrovaných organizácií, ktoré pracujú na štátom uznaných prospešných činnostiach (ich zoznam nájdete napr. na www.dvepercenta.sk ) a medzi ktoré patrí i naša spoločnosť.

V roku 2014 majú túto možnosť okrem fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov, živnostníkov, SZČO) opäť aj právnické osoby ( napr.s.r.o., a.s., družstvá a pod.). Výška podielu 2% u fyzických osôb je v súčasnej dobe minimálne 3,00 €. U právnických osôb nesmú byť 2% menšie ako 8,00 €. Právnické osoby môžu svoje 2% venovať jednému alebo aj viacerým prijímateľom. Naviac, od roku 2011 právnická osoba môže poukázať 2% z dane, ak do lehoty na podanie daňového priznania poskytla finančný dar v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane. Inak môže poukázať len 1,5% zo zaplatenej dane.

Budeme radi, ak sa svojimi 2% rozhodnete podporiť naše tradičné i nové aktivity – napr. vydávanie Numizmatiky, nových publikácií, prípravu vzdelávacích podujatí, ktorými sledujeme rozvoj a rast úrovne bádateľského prostredia v oblasti numizmatiky na Slovensku i vo svete. O použití získaných prostriedkov Vás budeme informovať. Neuvádzame možnosť poskytnúť 3% z daní, pretože ide o špecifickú možnosť a nemáme informácie o takejto možnosti medzi našimi členmi. Prosíme členov bratislavskej pobočky, aby nám oznámili – pokiaľ im to nerobí problémy s utajovaním – výšku poskytnutých príspevkov.

Ako postupovať

Ak ste ZAMESTNANCOM

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.
 • Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 €.
 • Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené tlačivo VYHLÁSENIE spolu s tlačivom POTVRDENIE o zaplatení dane daňovému úradu v mieste trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2014.

Ak podávate daňové priznanie ako FYZICKÁ či PRÁVNICKÁ OSOBA

 • Skontrolujte si, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2013 nie je nižšia ako 3,00 € (pri právnickej osobe 8,00 €).
 • Vyplňte príslušné údaje o občianskom združení. a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v DAŇOVOM PRIZNANÍ.
 • Právnická osoba môže poukázať 2% z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba iba jednej.
 • Právnická osoba môže poukázať 2% z dane, ak do lehoty na podanie daňového priznania poskytla finančný dar v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane. Inak môže poukázať len 1,5% zo zaplatenej dane.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov daňového priznania budete potrebovať nasledujúce informácie:
 • IČO: 00178071
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Slovenská numizmatická spoločnosť
 • Sídlo: Mlynské nivy 61
 • Obec:814 99 Bratislava
Za Vaše 2 % srdečne ďakujeme.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A POSTUP PRI DAROVANÍ DVOCH PERCENT

Do 31. marca 2014: Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy. V rámci daňového priznania môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane. V oprípade fyzickej osoby, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín (a predloží o tom potvrdenie), sú to až 3 %. Tento termín platí aj pre právnické osoby. Vyhlásenie o poukázaní 2 % je priložené v prílohe.

Do 30. apríla 2014: Posledný termín pre zamestnancov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ (a ak ste tak ešte neurobili, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov) na podanie vyhlásenia o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane (v prípade dobrovoľníkov 3 %). K vyplnenému vyhláseniu – tlačivo je v prílohe – sa prikladá aj potvrdenie o zaplatení dane – tlačivo je v prílohe a požiadajte svojho zamestnávateľa o jeho vystavenie. Vyhlásenie a potvrdenie pošlite alebo doručte príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podľa uznesenia pléna ÚV SNS sa darované 2 % zo zaplatenej dane budú rozdeľovať nasledovne: 50 % pre pobočku, ktorej členovia poskytli 2 % a 50 % pre ústredný výbor. Venujte preto pozornosť a nájdite si prosím, trochu času na vyplnenie tlačív na darovanie 2 % zo zaplatených daní, ktoré pomôžu našej organizácii pri jej ďalšej práci. Požiadajte členov, ktorí darujú 2 % zo zaplatených daní, aby Vám oznámili akú sumu darovali a daňový úrad, pod ktorý podliehajú, nakoľko údaje od daňových úradov sú všeobecné. Je to vo vašom záujme, príspevky, ktoré sa nebudú dať identifikovať, zostanú v celej sume na konte ÚV.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>