Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 13.05.2014
  Prečítané: 4312
Aukcia numizmatického materiálu - Bratislava Incheba

Slovenská numizmatická spoločnosť - pobočka Bratislava

Vás pozýva na

aukciu numizmatického materiálu,

dňa

7. júna 2014

ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2014 na výstavisku Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka, v EXPO KLUBE .

Stiahnite si Aukčný katalóg spolu s limitným lístkom a to všetko vo formáte .pdf.(Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.)

Program:
  • 10:00 - 11:00 - Prehliadka aukčného materiálu
  • 11:00 - začiatok aukcie

Aukčná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberateľský materiál, najmä pre zberateľov, ktorí budujú svoju zbierku do kompletu vrátane variant. V ponuke je aj najvzácnejšia československá obehová mince 5 haliernik z roku 1924, ako aj takmer všetky vzácnejšie československé obehové mince od roku 1918 až 1993. V ponuke sú aj pamätné a zberateľské mince v kvalite proof a bežnej kvalite. Veríme, že aj touto členskou aukciou Vám dávame možnosť doplniť svoje zbierky o hľadané a málo dostupné mince a medaile, papierové platidlá i literatúru.

Položka č. 52:
Zloženie: 92 % Cu, 8 % Zn
Hmotnosť 1, 6 g
Priemer 16 mm
Hrúbka 1,1 mm
Hrana: hladká
Autor: Otakar Španiel
Razila Mincovňa Kremnica
K minci je priložený certifikát pravosti

Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí ako pozorovateľov.

Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre aukciu v sále a pre korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 6.6.2014. Limity do korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 20.6.2014 písomne alebo emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.

Režijný poplatok 3,50 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom alebo zloženkou na účet SNS č. 11466527/0900 , prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu:

Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.

Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava , alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk

Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku vyňať z dražby.

Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude 29.novembra 2014 , posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk do 31.07.2014. Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere z vašej ponuky.

Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť na aukcii a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>