Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 11.05.2018
  Prečítané: 731
Pozvánka na aukciu numizmatického materiálu 02.06.2018

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV, pobočka BRATISLAVA

Vás pozýva na

AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU

dňa 2. júna 2018

na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka, ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2018 v EXPO KLUBE PROGRAM
  • 10.00 hod. - prehliadka aukčného materiálu
  • 11.00 hod. - začiatok aukcie

Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS) a členov iných numizmatických spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí ako pozorovateľov.

Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený LIMITNÝ LÍSTOK, samostatný pre aukciu v sále a pre korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 01.06.2018. Limity do korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále, je nutné poslať do 20.06.2018 písomne alebo emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní členovia po ukončení aukcie. Položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možné uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.

Režijný poplatok 3,00 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom na účet SNS č. SK13 0900 0000 0000 1146 6527 alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti pre poštový styk - prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu:

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Pobočka Bratislava
Poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.

Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu: Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava, alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk

Prijaté pripomienky a opravy budú oznámené pred začatím dražby. Usporiadateľ je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku vyňať z dražby.

Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude v novembri 2018, posielajte emailom na adresu aukčného referenta Ing. Mariána Ondrejmišku marian.ondrejmiska@gmail.com alebo e-mailom na adresu numizmatici@snsblava.sk do 31.08.2018 alebo poštou na horeuvedenú adresu pobočky SNS Bratislava.

Vážení zberatelia, i teraz sme pre Vás pripravili do aukcie lahôdku. Všimnite si položku č. 34 na strane 6 aukčného katalógu, ktorou je 10 Kč 1933. Dúfame, že položka Vás zaujme a nesklame. K minci vydražiteľ získa doklad o jej pravosti.

10 Kč 1933 averz 10 Kč 1933 reverz

Ostatné informácie k aukcii sú k dispozícii v AUKČNOM KATALÓGU vo formáte .docx (200 KB). Záujemci si môžu stiahnuť Limitný lístok.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>