Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.05.2010
  Prečítané: 5086
Informácie o niektorých termínoch a akciách bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2010

na začiatku roku 2009 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch, ktoré sa budú viazať na činnosť našej pobočky v roku 2009. Informácia v bode 2 a 3 platí len pre členov pobočky Bratislava. Informácie v ostatných bodoch platia všeobecne.

 1. Členský príspevok na rok 2010 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 19. januára 2010 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni č. 11466527/0900, alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti. Noví členovia platia okrem členského príspevku i zápisné vo výške 1.- € a príspevky platia pri zápise.
 2. Emisný plán zberateľských mincí v roku 2010 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá vydanie:
  1. SZM 10 € Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
   emisia v mesiaci marec 2010
  2. SZM 10 € Martin Kukučín – 150. výročie narodenia
   emisia v mesiaci máj 2010
  3. SZM 20 € Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny
   predpokladaná emisia v mesiaci september 2010
  4. ZZM 100 € Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
   predpokladaná emisia v mesiaci december 2010
  5. súbor obehových mincí ročník 2010 – 40. výročie Slovenskej numizmatickej spoločnosti
   emisia v mesiaci máj 2010

  Podrobnejšie informácie môžete získať na internetovej stránke www.nbs.sk

  Predpokladané ceny mincí v jednotlivých vyhotoveniach sú nasledovné (v uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí):

  1. SZM 10 € Svetové dedičstvo UNESCO
   • bežné vyhotovenie – 15,- €/kus
   • vyhotovenie proof – 20,- €/kus
  2. SZM 10 € Martin Kukučín
   • bežné vyhotovenie – 15,- €/kus
   • vyhotovenie proof – 20,- € /kus
  3. SZM 20 € Ochrana prírody a krajiny
   • bežné vyhotovenie - 25.- € / kus
   • vyhotovenie proof - 30.- € / kus
  4. ZZM 100 € Svetové dedičstvo UNESCO
   • vyhotovenie proof – 300,- €/kus
  5. súbor mincí – 40. výročie SNS - 20,- €/kus

  Vzhľadom na potrebu dodržiavania termínov pri preberaní mincí podľa zmluvy s NBS vytvárame priestor pre členov pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských mincí z emisného plánu na rok 2010.

  Predplatné na požadovaný počet kusov zberateľských mincí je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900, alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti za objednávaný počet mincí.

  Spoločnosť zabezpečí dodanie Vami predplatených mincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí NBS a v poradí v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet pobočky SNS. Platí i pre nových členov.

 3. Spôsob výroby súborov obehových mincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875 (www.mint.sk ), resp. v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903 790999 (www.gallys.sk/barasa). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj veľmi komplikované zabezpečovanie odberu súborov obehových mincí od roku 2004, nezabezpečuje spoločnosť ich distribúciu členom. Súbory obehových mincí si členovia môžu zakúpiť priamo na uvedených predajných miestach, prípadne si ich môžu objednať u pána Erganga. Výnimku pre rok 2010 tvorí súbor obehových mincí, ktorý bude vydaný k 40. výročiu Slovenskej numizmatickej spoločnosti v obmedzenom počte a ktorý si môžete vopred objednať formou úhrady 23,- €/kus, tak ako je to uvedené v bode 2 informácie.

  V roku 2010 budú súbory obehových mincí venované nasledovným udalostiam:

  1. OH Vancouver 2010 – vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ a „proof“
  2. Narodenie dieťaťa
  3. Regióny
  4. Majstrovstvá sveta vo futbale
  5. 40. výročie vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti
 4. Členské schôdze a prednášky sa budú konať v zasadačke malého kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici č. 3 (1. posch.) vždy od 16:00 hod. do 18:00 hod. Upozorňujeme členov, že prednášková miestnosť bude otvorená až od 15,45 hod. Mince a členské známky sa budú vydávať vždy po ukončení prednášky alebo členskej schôdze v nasledovných termínoch:
  19. 1. 2010 Ing. Milan Burian: Bratislavské mince Ferdinanda I a Ferdinanda II
  16. 2. 2010 Mgr. Anton Fiala: Bratislavský športový klub v medailérstve
  16. 3. 2010 hodnotiaca členská schôdza + prednáška Alojz Balogh: Medailérska tvorba Hieronýma Balka
  20. 4. 2010 mjr. Ing. Marcel Šuštiak: Genéza a vývoj pašovania platidiel
  18. 5. 2010 PhDr. Ján Hunka, CSc.: Razba mincí v Uhorsku v rokoch 1000 až 1301
  15. 6. 2010 Členská schôdza + prednáška

  Termíny prednášok a členských schôdzí na II. polrok 2010:

  21. 09. 2010
  19.10.2010
  16.11.2010
  21.12.2010

  Témy prednášok na II. polrok 2010 Vám budú oznámené osobitnou informáciou, ktorá Vám bude zaslaná počas letných prázdnin.

 5. Pravidelné stretnutia sa budú konať každú nedeľu od 8,00 do 12,00 hod.. (spolu s filatelistami) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 (bývalý Suvorák). Vstupné pre členov spoločnosti je 0,50 €, dôchodcovia 0,20 €.
 6. Všetkých členov pobočky, ktorí majú predplatené mince z predchádzajúcich rokov (1993-2009) žiadame, aby si tieto prevzali najneskôr do konca februára 2010 u p.Erganga v termínoch uvedených v bodoch 4 a 5 tejto informácie. Po uvedenom termíne Vám budú zaslané na dobierku na Vaše náklady.
 7. Predplatitelia mincí vo vyhotovení proof a zlatých mincí prevezmite si ich v termínoch konania prednášok a členských schôdzí u p.Suju najneskôr do konca februára 2010. Po uvedenom termíne Vám budú zaslané na dobierku na Vaše náklady.
 8. Členské známky po zaplatení členského za roky 1997 – 2010 Vám vydá p. Suja v termínoch konania stretnutí tak, ako je to uvedené v bode 4, prípadne v bode 5 tejto informácie.
 9. Dôležité informácie !!!!!
 10. Incheba, a.s. organizuje 7. ročník bratislavských zberateľských dní v priestoroch Incheby v Bratislave - Petržalke v termíne 4. - 5.júna 2010v odboroch filatelia, filokartia, filumenistika, numizmatika, minerály, drobné starožitnosti a ostatné zberateľské odbory (odznaky, vyznamenania, telefónne karty a pod.). Sprievodnou akciou bratislavskej pobočky bude konanie aukcie numizmatického zberateľského materiálu dňa 5. júna 2009 (sobota) taktiež v priestoroch Incheby – presné informácie dostanete v aukčnom katalógu, ktorý Vám bude včas zaslaný a bude tiež zverejnený na webstránke našej pobočky. Prosíme všetkých členov pobočky, ktorí majú materiál vhodný do aukcie s medzinárodnou účasťou, aby tento čo najskôr ponúkli aukčnej komisii pobočky písomnou formou na poštovú adresu pobočky, alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk. Po obdržaní Vašej ponuky Vás bude kontaktovať aukčný referent pobočky.
 11. Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy – pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili na adresu pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk
 12. Medzinárodný veľtrh NUMIZMATA
  6.- 7. marca 2010 Mníchov
  15. -16. mája 2010 Viedeň
  Berlín – termín uverejníme dodatočne
 13. Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava sa budú konať v nasledovných termínoch:
  9. januára, 13. februára, 10. apríla, 15. mája, 19. júna, 11. septembra, 6. novembra, 4.decembra v čase od 8,00 do 12,00 hod.
  V termínoch 6. marca a 2. októbra 2010 sa uskutoční v rovnakých priestoroch medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov v čase 8,00 – 16, 00 hod.
  Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, alebo na e-mail: Jozef Morávek.
  Všetky ďalšie informácie o činnosti pobočky, zmeny termínov, prípadne iné aktuálne informácie, budú uverejnené na internetovej stránke pobočky: www.snsblava.sk, preto vo vlastnom záujme venujte pozornosť informáciam na tejto stránke.
  Prosíme členov pobočky, pokiaľ majú informácie o zaujímavých podujatiach v oblasti numizmatiky, aby tieto informácie poskytli i ďalším členom cestou našej internetovej stránky.
 14. Účet pobočky v Slovenskej sporiteľni č: 11466527/0900


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>