Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 19.02.2014
  Prečítané: 6741
Informácie o roku 2014
 1. Členský príspevok na rok 2014 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 31. decembra 2013 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni formát IBAN: SK 13 0900 0000 0000 1146 6527 alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti. Členskú prihlášku si záujemcovia o vstup do numizmatickej spoločnosti môžu stiahnuť z internetovej stránky alebo si ju vyžiadať od funkcionárov pobočky na stretnutiach, termíny ktorých sú uvedené nižšie. Zároveň je potrebné s prihláškou doručiť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Noví členovia platia okrem členského príspevku aj zápisné 1,00 €.

  Upozorňujeme, že členovia, ktorí nebudú mať zaplatené členské príspevky v príslušnom roku, strácajú nárok na predplatenie pamätných a zberateľských mincí prostredníctvom numizmatickej spoločnosti.

  Ďalej upozorňujeme členov, ktorí doteraz nedodali fotografiu na novú členskú legitimáciu, že táto im bude vydaná až po dodaní fotografie.

 2. Emisný plán zberateľských mincí v roku 2014 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá vydanie :
  1. PM 2 € Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie – 10. výročie
   predpokladaná emisia v mesiaci apríl 2014
   PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- €/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov
  2. ) SZM 10 € Jozef Murgaš – 150 výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci január 2014
   ) SZM 10 € - bežné vyhotovenie – 30,- €/kus
   SZM 10 € - vyhotovenie proof – 35,- €/kus
  3. SZM 20 € Chránené nálezisko opálov – Dubnické bane
   predpokladaná emisia v mesiaci jún 2014
   ) SZM 20 € – bežné vyhotovenie – 50,- €/kus
   )SZM 20 € – vyhotovenie proof – 55,- € /kus
  4. ZZM 100 € Veľkomoravský panovník Rastislav
   predpokladaná emisia v mesiaci november 2014
   ZZM 100 € - vyhotovenie proof – 450,- €/kus

  V uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí (platí len pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti pobočka Bratislava)!

  V roku 2014 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských mincí do predaja a k tomuto dňu, podobne ako v roku 2013 Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej mince a bude podpísaný autorom návrhu mince a listu, riaditeľom mincovne a riaditeľom hlavnej usporiadateľskej zložky. Bratislavská pobočka SNS pre svojich členov- predplatiteľov zabezpečila možnosť objednať si tento Pamätný list v množstve maximálne na počet objednaných zberateľských mincí. Cena Pamätného listu je 3,00 €/kus pre každú zberateľskú mincu. Samostatne sa nedá objednať.

  Nakoľko od roku 2013 Slovenská numizmatická spoločnosť neodoberá mince cez Národnú banku Slovenska, ale priamo z Mincovne Kremnica š. p. vzhľadom na potrebu dodržiavania termínov pri preberaní mincí podľa zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p. vytvárame priestor pre členov pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských mincí a Pamätných listov z emisného plánu na rok 2014. Zároveň upozorňujeme členov a záujemcov o odber pamätných a zberateľských mincí, ktorí si ich nepredplatia cestou našej pobočky, budú mať možnosť si ich zakúpiť prostredníctvom zmluvných partnerov NBS (zoznam je uvedený na internetovej stránke www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince ) za ich ceny, na ktoré naša pobočka a Slovenská numizmatická spoločnosť nemá žiaden vplyv.

  Predplatné na požadovaný počet kusov zberateľských mincí a Pamätných listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900, alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti za objednávaný počet mincí najneskôr do 31. decembra 2013 !!! nakoľko prvá minca bude emitovaná už v januári 2014 (nezabudnite uviesť, resp. poslať rozpis objednávaných mincí !!!!).

  Po uvedenom termíne spoločnosť zabezpečí členom bratislavskej pobočky dodanie Vami predplatených mincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí Mincovňa Kremnica, š.p. a v poradí v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet bratislavskej pobočky SNS. Členovia iných pobočiek sa riadia pokynmi, ktoré pripravili ich pobočky.

 3. Spôsob výroby súborov obehových mincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875 (www.mint.sk ), resp. v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903 790999 (www.gallys.sk/barasa). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nezabezpečuje spoločnosť ich distribúciu členom. Súbory obehových mincí si členovia môžu zakúpiť priamo na uvedených predajných miestach alebo objednať na adrese mincovne v e-shope www.mint.sk . Na uvedených adresách si môžete objednať i kartičkové balenie pamätných 2 € mincí.

  V roku 2014 budú súbory obehových mincí venované nasledovným udalostiam:

  1. Zimné olympijské hry Soči 2014 vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ a „proof like“
  2. Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku – Bardejov vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“
  3. 10. výročie vstupu SR do EÚ (vrátane PM 2 €) vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“
  4. ) Medzinárodný maratón mieru Košice – 90. výročie konania prvého behu vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“
 4. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2014 sa budú konať v priestoroch novej budovy FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU, RADLINSKÉHO 9, Bratislava, V POSLUCHÁRNI CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice od 16,00 max. do 18,00 hod.. Miestna doprava má zástavky na Radlinského ulici, O bchodnej ulici, Kolárovom námestí, vzdialenejšie o pár metrov na Floriánskom námestí a Americkom námestí.

  Termíny prednášok a členských schôdzí v I. polroku 2014:
  • 21. 01. 2014 : Ing. Ján Heteš: Kremnický medailér Jozef Koreň
  • 18. 02. 2014 : Mgr. Anton Fiala: Razba Rádu nemeckých rytierov v XV. storočí v nálezoch mincí v Slovensku.
  • 18. 03. 2014 : Výročná a volebná členská schôdza pobočky
  • 15. 04. 2014 : PhDr. Ján Hunka, PhD.: Význam nálezov mincí z Nitrianskeho hradu.
  • 20. 05. 2014 : Mgr. Marek Budaj, PhD.: Dva nepublikované nálezymincí zo začiatku 15. storočia z Dvorníkov a Orešian.
  • 17. 06. 2014 : PhDr. Marián Soják, PhD.: Obeh mincí v prostredí púchovskej kultúry (2. stor. pr. Kr. - 2. stor. po Kr.)
  Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2014:
  • 16. 09. 2014 : Ing. Milan Burian: Uhorské mince na svetových aukciách s prihliadnutím na mincovne Kremnica, Bratislava, Smolník, Košice a Nagy Bánya.
  • 21. 10. 2014 : Ing. Vladimír Bušša: Bankovky národného bankového systému Spojených štátov amerických (National Currency)
  • 18. 11. 2014 : Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky.
  • 16. 12. 2014 : Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Platidlá cudzích štátov na území ČSR a SR. II. časť.
 5. V rámci osláv 80. výročia organizovanej numizmatiky v Bratislave usporiada bratislavská pobočka SNS numizmatickú konferenciu dňa 29. novembra 2014 pod názvom Peniaze a ich miesto v dejinách Bratislavy.

 6. Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy – pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili na adresu pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk Pokiaľ ste v tomto roku nedostali e-mailové alebo písomné informácie znamená to, že ste neposkytli pobočke svoju správnu adresu, alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená.

 7. V dňoch 6. - 7. júna 2014 sa budú konať 11. Bratislavské zberateľské dni v priestoroch INCHEBA. V rámci zberateľských dní sa 7. júna uskutoční ďalšia aukcia numizmatického materiálu bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v priestoroch EXPO Klubu.

 8. Pravidelné výmenné stretnutia sa konajú každú nedeľu od 7,30 do 11,00 hod. (spolu s filatelistami) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 (bývalý Suvorák). Vstupné pre členov spoločnosti je 0,35 €, dôchodcovia 0,20 €.

  Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21 Bratislava, sa budú v roku 2014 konať v čase od 8,00 do 12,00 hod. v nasledovných termínoch:

  • 11. januára
  • , 8. februára
  • 8. marca -medzinárodné stretnutie
  • , 12. apríla
  • 10. mája
  • 21. júna
  • 13. septembra
  • 11. októbra – medzinárodné stretnutie
  • 8. novembra
  • 6. decembra

  Vstupné 1.-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4 .- € . Medzinárodné stretnutia sa konajú v čase od 8,00 do 13,00 hod. Poplatok za stôl 5.-€

  Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, alebo na e-mail: p. Jozef Morávek.

 9. Medzinárodný veľtrh NUMISMATA sa bude konať v nasledovných termínoch:

  1. 8. - 9. marec 2014 v Mníchove
  2. 25. - 26. apríla 2014 vo Viedni
  3. 11. - 12. októbra 2014 v Berlíne.
  Bližšie informácie na www.numismata.de

 10. V termíne 7. - 9. februára 2014 sa v Berlíne koná predajný 43. veľtrh World Money Fair. Bližšie informácie na www.worldmoneyfair.de

 11. Košická pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v roku 2014 pripravuje burzy a aukcie v nasledovných termínoch:

  • 16. 02. 2014 - 69. celoslovenská burza zberateľov
  • 13. 04. 2014 - 71 numizmatická aukcia a 70. celoslovenská burza zberateľov
  • 15. 06. 2014 - 71. celoslovenská burza zberateľov
  • 24. 08. 2014 - XI. Medzinárodná burza zberateľov
  • 12. 10. 2014 - 72. celoslovenská burza zberateľov
  • 16. 11. 2014 73. celoslovenská burza zberateľov

 12. Numizmatický krúžok v Tvrdošíne pripravuje 22. numizmatickú burzu, ktorá sa bude konať 19. októbra 2014 od 7,00 – do 12,00 hod. vo Veľkej spoločenskej sále MsKS nad hasičmi v Tvrdošíne.

 13. Antikkam organizuje v roku 2014 v Žiline v objekte INGEO zberateľské stretnutia v nasledovných termínoch:

  • 05. 01. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 02. 02. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 16. 03. 2014 - filatelia, filokartia, numizmatika
  • 06. 04. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 18. 05. 2014 - filatelia, filokartia, numizmatika
  • 01. 06. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 06. 07. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 03. 08. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 14. 09. 2014 - filatelia, filokartia, numizmatika
  • 05. 10. 2014 - všetky zberateľské obory
  • 16. 11. 2014 - filatelia, filokartia, numizmatika
  • 07. 12. 2014 - všetky zberateľské obory

  Bližšie informácie na www.antikkam.sk a www.ingeo.sk


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>