Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 19.02.2014
  Prečítané: 11476
Ako sa stať členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti

Riadnym členom sa môže stať každý bezúhonný plnoletý občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaviaže plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami, dodržiavaní zberateľskej etiky a ostatnými internými predpismi Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Na domovskej internetovej stránke pobočky Bratislava www.snsblava.sk je k dispozícii členská prihláška za člena Slovenskej numizmatickej spoločnosti vo formáte pdf., ktorú si môžete vytlačiť. Taktiež si ju môžete vyzdvihnúť u členov výboru pobočky na členských schôdzach, ktoré sa konajú v posluchárni CH 11 na FCHTP STU, Radlinského ul. 9, alebo na výmenných stretnutiach vo vysokoškolskom internáte na Dobrovičovej ulici (bývalý Suvorák) č. 14 a v Stredisku kultúry Bratislava Nové Mesto, Vajnorská ul. 21. Na rovnakej stránke sú k dispozícii Stanovy spoločnosti.

Prihlášku je potrebné vyplniť dvojmo a musí byť vyplnená vo všetkých jej častiach podľa predtlače. Podpísanú ju pošlite na poštovú adresu pobočky, alebo odovzdajte osobne niektorému prítomnému členovi výboru bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti na členskej schôdzi alebo na výmennom stretnutí v termínoch, ktoré sú uvedené v programovej časti. Na základe rozhodnutia ÚV sa neprijímajú prihlášky v elektronickej forme.

Výbor pobočky prerokuje každú žiadosť o členstvo a postúpi ju na ÚV SNS so svojim vyjadrením (doporučujúcim alebo nedoporučujúcim).

Členskú legitimáciu vystaví ÚV SNS novoprijatému členovi po zaplatení zápisného vo výške 1.- € a členského príspevku na bežný rok vo výške 21.- € hospodárovi bratislavskej pobočky alebo prevodom na účet bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni formát IBAN: SK 13 0900 0000 0000 1146 6527 . Mimobratislavskí záujemcovia o členstvo v spoločnosti platia príspevky podľa dohody s príslušnou miestnou pobočkou.

Adresa bratislavskej pobočky: e-mail: numizmatici@snsblava.sk

Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
Logo SNS Blava BW

Pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti sú v nasledovných mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Humenné, Košice, Martin, Nitra, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Svit, Trenčín, Trnava. Kontakty nájdete na www.snsblava.sk v sekcii Kontakty.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>