Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 16.12.2014
  Prečítané: 7350
Informácie o roku 2015

Vážení členovia,
na začiatku roku 2015 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa budú viazať na činnosť našej pobočky v roku 2015.

 1. Členský príspevok na rok 2014 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 20. januára 2015 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni formát IBAN: SK 13 0900 0000 0000 1146 6527 , ako VARIABILNÝ SYMBOL UVEĎTE SVOJE ČLENSKÉ ČÍSLO, NOVÍ ČLENOVIA UVEDÚ ROK, ZA KTORÝ UHRÁDZAJÚ PLATBU. Členskú prihlášku si záujemcovia o vstup do numizmatickej spoločnosti môžu stiahnuť z internetovej stránky alebo si ju vyžiadať od funkcionárov pobočky na stretnutiach pobočky, termíny ktorých sú uvedené nižšie. Zároveň je potrebné s dvojmo vyplnenou prihláškou doručiť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Noví členovia platia okrem členského príspevku aj zápisné 1,00 €.

  Upozorňujeme, že členovia, ktorí nebudú mať zaplatené členské príspevky v príslušnom roku, strácajú nárok na predplatenie si pamätných a zberateľských mincí prostredníctvom numizmatickej spoločnosti.

  Ďalej upozorňujeme členov, ktorí doteraz nedodali fotografiu na novú členskú legitimáciu, že táto im bude vydaná až po dodaní fotografie.

 2. Emisný plán zberateľských mincí v roku 2015 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá vydanie :
  1. PM 2 € Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci október 2015
   PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- €/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov
  2. SZM 10 € Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy
   predpokladaná emisia v mesiaci marec 2015
   bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  3. SZM 10 € Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci október 2015
   bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   vyhotovenie proof – 25,- € /kus
  4. ZZM 100 € Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Karpatské bukové pralesy
   predpokladaná emisia v mesiaci december 2015
   vyhotovenie proof – 380,- €/kus
  Predpokladané ceny mincí v jednotlivých vyhotoveniach sú nasledovné (v uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí): ( platí len pre členov bratislavskej pobočky!!! )

  V roku 2015 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských mincí do predaja a k tomuto dňu, podobne ako v roku 2014 Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej mince a bude podpísaný autorom návrhu mince a listu, riaditeľom mincovne a riaditeľom hlavnej usporiadateľskej zložky. Nakoľko od roku 2013 Slovenská numizmatická spoločnosť neodoberá mince cez Národnú banku Slovenska, ale priamo z Mincovne Kremnica š. p. vzhľadom na potrebu dodržiavania termínov pri preberaní mincí podľa zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p. vytvárame priestor pre členov pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských mincí a Pamätných listov z emisného plánu na rok 2015. Zároveň upozorňujeme členov a záujemcov o odber pamätných a zberateľských mincí, ktorí si ich nepredplatia cestou našej pobočky, budú mať možnosť si ich zakúpiť prostredníctvom zmluvných partnerov NBS (zoznam je uvedený na internetovej stránke NBS www.nbs.sk/Bankovky a mince/Zmluvní partneri NBS) za ich ceny, na ktoré Slovenská numizmatická spoločnosť nemá žiaden vplyv.

  Predplatné na požadovaný počet kusov zberateľských mincí a Pamätných listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900, alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti za objednávaný počet mincí najneskôr do 20. januára 2015 !!! (nezabudnite uviesť, resp. poslať ROZPIS objednávaných mincí !!!!). Okrem iného NEZABUDNITE UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL, KTORÝM JE VAŠE EVIDENČNÉ ČLENSKÉ ČÍSLO, aby sme mohli identifikovať Vašu platbu !!!!

  Po uvedenom termíne spoločnosť zabezpečí členom bratislavskej pobočky dodanie Vami predplatených mincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí Mincovňa Kremnica, š.p. a v poradí v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet pobočky SNS. Členovia iných pobočiek sa riadia pokynmi, ktoré pripravili ich pobočky.

 3. Spôsob výroby súborov obehových mincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875 (www.mint.sk ), resp. v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903 790999 (www.gallys.sk/barasa). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nezabezpečuje spoločnosť ich distribúciu členom. Súbory obehových mincí si členovia môžu zakúpiť priamo na uvedených predajných miestach alebo objednať na adrese mincovne v e-shope www.mint.sk. Na uvedených adresách si môžete objednať i kartičkové balenie pamätných 2 € mincí.

  V roku 2015 budú súbory obehových mincí venované nasledovným udalostiam:
  1. Slovenská republika 2015 vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ a „proof like“ (január 2015)
  2. Bratislavský maratón – 10. jubilejný ročník vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (marec 2015)
  3. Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku – Vlkolinec vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (apríl 2015)
  4. Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (október 2015 ???)
 4. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2015 sa budú konať v priestoroch novej budovy FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU, RADLINSKÉHO 9, Bratislava, V POSLUCHÁRNI CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice od 16,00 max. do 18,00 hod.. Miestna doprava má zástavky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici, Kolárovom námestí, vzdialenejšie o pár metrov na Blumentálskom námestí a Americkom námestí.
  Termíny prednášok a členských schôdzí v I. polroku 2015:
  • 20. 01. 2015: Ing. Ján Heteš: Kremnický minciar a medailér ak. soch. Ladislav Bódi
  • 17. 02. 2015:Ing. Zbyšek Šustek, CSc.,: Platidlá cudzích štátov na území ČSR a SR. III. časť
  • 17. 03. 2015:Slávnostná hodnotiaca schôdza
  • 21. 04. 2015:Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky
  • 19. 05. 2015:PhDr. Ján Hunka, PhD.: Krása a význam malých sakrálnych pamiatok-sviatostiek z 12. - 19. storočia
  • 16. 06. 2015:Mgr. Marek Budaj, PhD.: Boje Alžbety a Vladislava I. o trón vo svetle nálezov mincí (nález v Mojmírovciach).
  Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2015: (Pozor !!! dve zmeny termínov)
  • 22. 09. 2015:15. 9. je štátny sviatok. Mgr. Ján Badura: Fridrich Daniel Šimko (1796 – 1867) a jeho numizmatická zbierka vo svetle nových súvislostí
  • 20. 10. 2015:Mgr. Anton Fiala: Hrad Devín v numizmatických pamiatkach
  • 24. 11. 2015:17. 11. Je štátny sviatok.PhDr. Marián Soják, PhD.: Pozoruhodné nálezy antických mincí zo Spiša
  • 15. 12. 2015:Mgr. Petra Šimončičová- Koóšová, PhD. : História Jakubovej kaplnky na námestí SNP vo svetle numizmatických nálezov.
Adresa pobočky pre poštový kontakt:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
E-mail: numizmatici@snsblava.sk

Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy – pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné členské číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili na adresu pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk Pokiaľ ste v tomto roku nedostali e-mailové alebo písomné informácie znamená to, že ste neposkytli pobočke svoju správnu adresu, alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená. Po dodaní e-mailovej adresy budete dostávať všetky aktuality, ktoré sa už nedostali do písomnej informácie.

V dňoch 5. - 6. júna 2015 sa budú konať 12. Bratislavské zberateľské dni vo výstavných priestoroch INCHEBA. V rámci zberateľských dní sa 6. júna uskutoční ďalšia aukcia numizmatického materiálu bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v priestoroch EXPO Klubu Bližšie informácie o aukcii budú na stránke našej spoločnosti a o BZD na stránke spoločnosti INCHEBA. Numizmatická spoločnosť na BZD bude mať podobne ako v predchádzajúcich rokoch svoj informačný stánok.(AB)

Pravidelné výmenné burzy spolu s filatelistami sa naďalej konajú v priestoroch vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý Suvorák) každú nedeľu okrem letných prázdnin a sviatkov v čase od 8,00 do 12,00 hod.

Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2015 konať v nasledovných termínoch: 10. januára, 21. februára, 7. marca -medzinárodné stretnutie, 11. apríla, 16. mája, 20. júna, 12. septembra, 10. októbra – medzinárodné stretnutie, 7 novembra, 5.decembra v čase od 8,00 do 12,00 hod. Vstupné 1.-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4 .- € . Medzinárodné stretnutia sa konajú v čase od 8,00 do 13,00 hod. Poplatok za stôl 5.-€
Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, alebo na e-mail: mince.znamky@azet.sk, tel. 0903 474 897,p. Jozef Morávek. (JM)

Medzinárodný veľtrh NUMISMATA sa bude konať v nasledovných termínoch:

 • 7. - 8. marec 2015 v Mníchove
 • 17. - 18. apríla 2015 vo Viedni
 • 10. - 11. októbra 2015 v Berlíne
Bližšie informácie na www.numismata.de

V termíne 30. 1. 2015 až 1. 2. 2015 sa v Berlíne koná predajný 44. veľtrh World Money Fair. Bližšie informácie na www.worldmoneyfair.de

Numizmatický krúžok v Tvrdošíne pripravuje 23. numizmatickú burzu, ktorá sa bude konať 11. októbra 2015 od 7,00 – do 12,00 hod. vo Veľkej spoločenskej sále MsKS nad hasičmi v Tvrdošíne. Informácie a objednávky stolov: Tibor Verzál, e-mail: t.verzal@centrum.sk

Vedúci numizmatického krúžku v Tvrdošíne a topoľčiansky patriot Tibor Verzál pripravil pre milovníkov histórie a starých pohľadníc publikáciu o svojom meste: TOPOĽČIANKY NA STARÝCH POHĽADNICIACH, ktorá vyšla vo vydavateľstve Dajama (www.dajama.sk). V predaji je od 10. decembra, MC cena 11,95 €. Bližšie informácie na uvedenej adrese alebo v Krásach Slovenska č. 11-12/2014. (AB)

Záujemcov o informácie z obdobia Veľkej Moravy upozorňujeme na časopis Historická revue č. 12/2014, ktoré sa venuje tejto problematike (autori V. Turčan, T. Štefanovičová, D. Hulínek, R. Marsina, a ďalší)

Schôdzky pobočky SNS pri SAV pobočka Prievidza sa konajú v Dome kultúry - Kultúrne a spoločenské stredisko Každú prvú stredu v mesiaci od 16,00-18,00 v nasledovných termínoch:
7.1.2015, 4.2.2015, 4.3.2015, 1.4.2015, 6.5.2015, 3.6.2015 1.7.2015, 5.8.2015, 2.9.2015, 7.10.2015, 4.11.2015, 2.12.2015

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV pobočka Prievidza Stredné odborné učilište ul. M. Falešníka pri OD Kaufland Súkromná školská jedáleň č. 2 Kontakt: 0907 575 750
Zberateľské stretnutia:
8.2.2015 od 7,00 – do11,00 , 19.4.2015 od 7,00 – do11,00, 17.5.2015 od 7,00 - do11,00 21.6.2015 od 7,00 – do11,00, 9.8.2015 od 7,00 – do11,00, 11.10.2015 od 7,00 - do11,00 15.11.2015 od 7,00 – do11,00, 13.12.2015 od 7,00 - do11,00
Rezervácia stolov sa doporučuje

Radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zberateľských úspechov v nastávajúcom roku 2015 Vám praje výbor pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave

Informácie Vám pripravili a spracovali Ing. Stanislav Suja a Alojz Balogh


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>