Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 30.09.2016
  Prečítané: 3223
POZVÁNKA na korešpondenčnú aukciu

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV Pobočka BRATISLAVA

Vás pozýva k účasti na

KOREŠPONDENČNEJ AUKCII NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU

Korešpondenčná aukcia bude mať dva termíny elektronickej uzávierky a to :

  1. termín : v nedeľu 6. novembra 2016 položky č. 1 až č. 607
  2. termín: v nedeľu 20. novembra 2016 položky č. 608 až 2253 + položky nepredané v prvej etape

Aukčná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberateľský materiál, najmä pre zberateľov, ktorý budujú svoju zbierku do kompletu vrátane variant alebo ročníkov a mincovní. V našej ponuke sú rozpracované zbierky mincí aj papierových platidiel. Ponúkame pamätné aj zberateľské mince v kvalite proof, ale aj v bežnej kvalite. Dávame Vám možnosť doplniť svoje zbierky o hľadané a niekedy málo dostupné mince, medaily, papierové platidlá a literatúru.

Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci.

Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok, samostatný pre korešpondenčnú aukciu v 1. termíne aj pre korešpondenčnú aukciu v 2. termíne. Limitný lístok si môžete stiahnuť na nasledovnom linku --> LIMITNÝ LÍSTOK vo formáte XLS. Limity pre 1.termín sa prijímajú písomne alebo emailom do soboty 05.11.2016. Limity pre 2. termín je nutné poslať do soboty 19.11.2016 písomne alebo emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej numizmatickej spoločnosti. Položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže vyzdvihnúť na členskej schôdzi bratislavskej pobočky, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote do 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.

Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu :

Alojz Balogh
Pri Bielom kríži 22
831 02 Bratislava
alebo e-mailom na adresu numizmatici@snsblava.sk.

Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude 3.júna 2017 v rámci Bratislavských zberateľských dní 2017, posielajte emailom na adresu aukčného referenta Ing. Marián Ondrejmiška: marian.ondrejmiska@gmail.com alebo numizmatici@snsblava.sk do 31.3.2017 alebo poštou na adresu :

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Pobočka Bratislava
Poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere z vašej ponuky.

Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok:

  • za každú nepredanú položku 0,10 €
  • za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- € 5 % z dosiahnutej ceny
  • za predanú položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny
  • za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný poplatok neplatí

Vydražiteľ – kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok :

  • za položku v hodnote od 0,10 € do 10000,- € 10 % z kúpnej ceny
  • za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny

Ostatné informácie k Aukcii sú k dispozícii v AUKČNOM KATALÓGU , ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze -> AUKČNÝ KATALÓG vo formáte pdf (1,94 MB).


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>