Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.05.2017
  Prečítané: 4419
Aukcia numizmatického materiálu konaná pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní

SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV Pobočka BRATISLAVA

Vás pozýva na

AUKCIU NUMIZMATICKÉHO MATERIÁLU

dňa 3. júna 2017

na výstavisko Incheba Kongresové centrum Bratislava – Petržalka, ktorá sa koná v rámci Bratislavských zberateľských dní 2016 v EXPO KLUBE

    PROGRAM
  • 10.00 hod. - prehliadka aukčného materiálu
  • 11.00 hod - začiatok aukcie

Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí ako pozorovateľov.

Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený LIMITNÝ LÍSTOK , samostatný pre aukciu v sále a pre korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo emailom do 02.06.2017. Limity do korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 20.06.2017 písomne alebo emailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomníčlenovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú poslané poštou na dobierku, alebo si ich vydražiteľ môže vyzdvihnúť na členskej schôdzi, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.

Režijný poplatok 3,00 € za katalóg uhraďte prevodným príkazom na účet SNS č. SK13 0900 0000 0000 1146 6527 alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti pre poštový styk - prípadne priamo na aukcii alebo s limitom. Pokiaľ si katalóg nemienite ponechať, vráťte neotvorený katalóg späť na adresu:

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV
Pobočka Bratislava
Poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1

Vkladateľom numizmatického materiálu do našej aukcie zasielame aukčný katalóg zadarmo.

Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava , alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk

Prijaté pripomienky a opravy budú oznámené pred začatím dražby. Usporiadateľ je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku vyňať z dražby.

Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude v novembri 2017, posielajte emailom na adresu aukčného referenta Ing. Marián Ondrejmiška: marian.ondrejmiska@gmail.com alebo e-mailom na adresu mailto:numizmatici@snsblava.sk do 31.8.2017 alebo poštou na vyššieuvedenú adresu pobočky SNS Bratislava.

Ostatné informácie k Aukcii sú k dispozícii v AUKČNOM KATALÓGU , ktorý si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze -> AUKČNÝ KATALÓG vo formáte pdf (1,9MB).

Záujemci si môžu stiahnuť Limitný lístok .

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>