Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 01.01.2018
  Prečítané: 1983
Plán práce na rok 2018

Január
15.01. Výborová schôdza
16.01. Členská schôdza s prednáškou Mgr. Anton Fiala: Matica Slovenská v medailérskej tvorbe
Príjem členských príspevkov a predplatného na zberateľské mince
Príprava aukcie v rámci 15. Bratislavských zberateľských dní (BZD) 2018 – zabezpečenie materiálu a príprava podkladov (január-apríl)
Účasť na prezentácii SZM 25 € - prvý deň predaja Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

Február
19.02. Výborová schôdza
20.02. Členská schôdza s prednáškou Ing. Zbyšek Šustek: Prídelový systém na území ČSR a nástupníckych štátov
Príjem členských príspevkov a predplatného na zberateľské mince
Príprava hodnotiacej volebnej schôdze, revízia hospodárenia
Účasť na prezentácii SZM 10 € - prvý deň predaja 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka

Marec
19.03. Výborová schôdza
20.03. Hodnotiaca členská schôdza podľa pripraveného programu
Príprava aukcie na BZD 2018
Účasť na prezentácii SZM 10 € - prvý deň predaja Adam František Kollár - 300. výročie narodenia

Apríl
16.04. Výborová schôdza
17.04. Členská schôdza s prednáškou Ing. Vladimír Bušša: Vznik meny SR v roku 1993
Expedícia aukčných katalógov – tlačeného i elektronického

Máj
14.05. Výborová schôdza
15.05. Členská schôdza s prednáškou RNDr. Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání z let vlády Josefa II a Leopolda II.
Príprava aukcie na BZD 2018
Účasť na prezentácii SZM 10 € - prvý deň predaja Plavba prvého parníka na Dunaji

Jún
01.-02.06. Účasť na 15. Bratislavských zberateľských dňoch
- služby v stánku numizmatickej spoločnosti na zberateľských dňoch
- prednáška v rámci sprievodného programu
- poradenská služba z oblasti numizmatiky
02.06. Pobočková aukcia v rámci zberateľských dní v areáli Incheba EXPO Club
- expedícia limitov zo sálovej a korešpondenčnej aukcie
09.06. Sympózium v B. Bystrici: Zberateľstvo a jeho prínos pre rozvoj numizmatiky
18.06. Výborová schôdza
19.06. Členská schôdza s prednáškou PhDr. Ján Hunka, PhD.: Zaujímavý poklad stredoeurópskych fenigových mincí zo Želiezoviec
Zabezpečovanie materiálu na jesennú korešpondenčnú aukciu

Júl–august
Letné prázdniny
Príprava a expedícia elektronickej a písomnej informácie pre členov pobočky o plánoch na 2. polrok 2018
Účasť na prezentácii SZM 10 € - prvý deň predaja júl: Dušan Samuel Jurkovič - 150. výročie narodenia, august: Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

September
17.09. Výborová schôdza
18.09. Členská schôdza s prednáškou Mgr. M. Budaj, PhD.: Nálezy keltských mincí na Záhorí
Účasť na prezentácii SZM 10 € - prvý deň predaja Vznik Československej republiky, 100. výročie

Október
15.10. Výborová schôdza
16.10. Členská schôdza s prednáškou Mgr. J. Sivoš, PhD.: Falšovanie peňazí v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave v období 1. ČSR
Príprava jesennej korešpondenčnej aukcie pobočky a distribúcia katalógu v elektronickej forme
Účasť na seminári v Košiciach: Drobná plastika v kontexte vekov

November
19.11. Výborová schôdza
20.11. Členská schôdza s prednáškou Ing. Milan Burian: Mince a medaily cisára Františka II.
Korešpondenčná aukcia pobočky
Príprava plánu práce na rok 2019
Zabezpečenie prednáškových miestností pre rok 2019
Účasť na prezentácii ZZM 100 € - prvý deň predaja Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

December
17.12. Výborová schôdza
18.12. Členská schôdza s prednáškou Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.: (doplníme neskôr)
Výmenné stretnutie, príjem členských príspevkov a predplatného na mince - emisie 2019
Aktualizácia materiálov na internetovej stránke pobočky
Príprava členských schôdzí v roku 2019
Príprava na aukciu v roku 2019


Aktivity, ktoré sa budú organizovať podľa záujmu a odporúčania členskej základne:
Návštevy výstav, účasť na konferenciách, prednášková činnosť mimo vlastnej pobočky, návšteva numizmaticky zaujímavých archeologických lokalít, hlavne tých, ktoré neboli známe v čase zostavovania plánu.


Ďalšie aktivity pobočky:
Výdaj predplatených mincí a časopisov
Spolupráca s Mincovňou Kremnica pri organizovaní prvého dňa predaja zberateľských mincí – zodp. predseda pobočky
Spolupráca s Historickým múzeom Bratislava hrad – garant Mgr. M. Budaj, PhD. + kult. ref. pobočky V. Mráz
Spolupráca s Archeologickým ústavom SAV Nitra – garant PhDr. Ján Hunka, PhD. + kult. ref. pobočky V. Mráz
Spolupráca s Mestským múzeom Bratislava – garant Mgr. Anton Fiala + kult. ref. pobočky V. Mráz
Doplňovanie knižnice aktuálnou literatúrou nákupom a darmi
Doplňovanie zbierky medailí s bratislavskou tematikou nákupom a darmi, a jej elektronické spracovanie. Ošetrenie medailových položiek pred pôsobením negatívnych vplyvov
Elektronické spracovanie zbierky medailí vydaných numizmatickou spoločnosťou a jej pobočkami – doplňovanie zbierky
Pravidelné doplňovanie internetovej stránky pobočky www.snsblava.sk - garant predseda pobočky a administrátor stránky M. Galčík
Mesačná príprava Numizmatických správičiek – garant redaktor V. Kovár
Pravidelné nedeľné stretnutia numizmatikov, výmenné burzy bratislavských filatelistov a numizmatikov sa konajú v priestoroch ZŠ na Riazanskej ul. 75, od 8:00 do 12:00 hod.
Mesačné stretnutia numizmatikov v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici č. 21.- garant J. Morávek
Návštevy a účasť na aukciách pobočiek podľa aktuálnych termínov
Propagácia činnosti pobočky v elektronických a tlačených médiách - garant kult. referent V. Mráz
Zabezpečovanie predplatených mincí pre členov pobočky podľa emisného plánu NBS v spolupráci s Mincovňou Kremnica – garant podpredseda pobočky S. Suja a hospodár M. Pôbiš
Zabezpečenie a distribúcia literatúry pre členov pobočky - garant predseda pobočky a kult. ref.
Rozširovanie členskej základne prijímaním nových členov
Získavanie sponzorských príspevkov
Získavanie dvoch percent z daní na činnosť spoločnosti
Účasť na oznamovaných výstavách v múzeu NBS v Kremnici
Zabezpečenie jednej až dvoch pobočkových aukcií numizmatického materiálu
Súčasťou plánu práce je informácia z novembra 2017


Ďalšie informácie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>