Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 31.03.2022
  Prečítané: 5003
Profesný životopis PhDr. Eleny Minarovičovej

PhDr. Elena Minarovičová sa narodila 9. júna 1936 v Prahe a od roku 1943 žije v Bratislave. Po maturite (1954) nastúpila na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študovala klasickú archeológiu u prof. V. Ondroucha a doc. O. Pelikána. Diplomovú prácu na tému Zbierka rímskych mincí v Popradskom múzeu úspešne obhájila v roku 1959 (Mgr.). Po krátkom pracovnom pobyte v Mestskom múzeu v Bratislave sa jej celoživotným pôsobiskom stalo v roku 1960 Slovenské múzeum - po reorganizácii v roku 1961 Slovenské národné múzeum (SNM).

Zo začiatku pôsobila ako lektorka (prednášky pre verejnosť a školskú mládež), od roku 1965 ako vedúca osvetového oddelenia takúto činnosť v expozitúrach SNM aj organizovala. V roku 1969 nastúpila ako odborná pracovníčka do Numizmatického oddelenia Historického ústavu SNM. V roku 1970 vykonala rigorózne skúšky na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Brne (PhDr.) a obhájila dizertačnú prácu na tému Rímske mince z okolia Leányváru (Mohaplova a Korbulyho zbierka, numizmaticko-historické vyhodnotenie). Od roku 1989 bola zaradená do funkcie samostatnej výskumnej a vývojovej pracovníčky numizmatického oddelenia. V roku 1991, po odchode PhDr. J. Hlinku, CSc. do dôchodku, sa stala vedúcou Numizmatického oddelenia Historického ústavu SNM na Bratislavskom hrade.
Do dôchodku nastúpila v januári 1997.
Za roky svojej pôsobnosti v múzeu vykonala E. Minarovičová kus neprehliadnuteľnej práce pri budovaní zbierky Numizmatického oddelenia, v akvizičnej činnosti týkajúcej sa mincí, medailí, ako aj ďalších predmetov. Do okruhu jej bohatej činnosti patrila aj práca v Nadácii pre výskum dejín peňazí na Slovensku a v Národnom numizmatickom komitéte pri SAV.
V súčasnosti (od roku 1988) pôsobí ako súdna znalkyňa v odbore numizmatiky na Ministerstve spravodlivosti SR. V rokoch 1994 až 1997 pôsobila ako členka Komisie pre posudzovanie návrhov na nové platidlá Národnej banky Slovenska. Z vedecko-výskumnej činnosti treba spomenúť jej účasť na riešení úlohy „Dejiny peňazí na Slovensku“, a to čiastkovou úlohou „Antické mincovníctvo“.
E. Minarovičová bola členkou a neskôr predsedníčkou redakčnej rady časopisu Zberateľ, kde pravidelne uverejňovala seriál pre numizmatikov Malá škola numizmatiky.

Rozsiahla a rozmanitá publikačná činnosť PhDr. Eleny Minarovičovej zahŕňa samostatné monografie Portrét na starovekých minciach (1972), Portrét na minciach od stredoveku po súčasnosť (1982), Portrét na minciach od staroveku po súčasnosť (1986), Rímske republikánske mince v Slovenskom národnom múzeu (1990), ako aj početné príspevky v Slovenskej numizmatike a v Zborníku Slovenského národného múzea. Podieľala sa na vydaní publikácií Nálezy mincí na Slovensku (zv. 3-4), kde spracovala najmä heslá o nálezoch rímskych mincí. Okrem rímskych mincí z obdobia Republiky a cisárstva venovala E. Minarovičová pozornosť aj gréckym a byzantským razbám: Grécke mince v zbierke Slovenského národného múzea I-II a Byzantské mince v zbierke Slovenského národného múzea. Zaoberala sa aj ikonografiou na minciach mladších období: Ikonografia na uhorských minciach toliarového obdobia. Osobitne pre zberateľov vydala spolu s Milanom Bystrickým Numizmatickú príručku (1984). V roku 1995 vyšla pod jej autorstvom publikácia Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri príležitosti rovnomennej výstavy a 25. výročia vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti.
Z posledného obdobia je známa jej publikácia (v spoluautorstve E. Kolníková, J. Hunka, Z. Šustek) encyklopédia Kronika peňazí na Slovensku (Fortuna Libri Bratislava 2009), za ktorú získali autori v roku 2010 Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009. Ďalšou veľkou publikáciou v slovensko-anglickej verzii, na ktorej sa v spoluautorstve podieľala, bola prezentačná publikácia Národnej banky Slovenska Platidlá na Slovensku, vydaná v roku 2011. Široký záber jej záujmu a činnosti sa u nej prejavil i popularizáciou numizmatiky v rozhlase a televízii. Svoje znalosti využila i ako pedagogička a prednášala na FF UK pre budúcich archeológov o numizmatike.

V roku 1992 bola hlavnou organizátorkou sympózia k 100. výročiu korunovej meny v Dolnej Krupej za účasti zahraničných odborníkov. V roku 2003 bola E. Minarovičová členkou autorského tímu na príprave scenára numizmaticko-historickej expozície Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska v NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici a doposiaľ sa pravidelne zúčastňuje v tomto múzeu na zasadnutiach komisie pre tvorbu zbierok. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v roku 2015 udelil guvernér NBS doc. Ing. J. Makúch PhDr. E. Minarovičovej Ďakovný list a medailu pri príležitosti 125. výročia založenia MMM v Kremnici za dlhoročnú odbornú pomoc pri realizácií akvizičného programu a spracovaní numizmatických zbierok múzea.

Okrem vedecko-výskumnej činnosti sa Elena Minarovičová výrazne venovala aj organizovanému numizmatickému zberateľstvu. V roku 1963 sa stala členkou Združenia bratislavských numizmatikov NSČS (v roku 1967 sa premenovali na pobočku NSČS) a v roku 1970 po ustanovení samostatnej Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS) sa stala členkou Ústredného výboru (UV) SNS a výboru bratislavskej pobočky vo funkcii kultúrnej referentky. Od samého začiatku sa starala o knižničný fond bratislavskej pobočky a ÚV SNS. Od roku 1982 spravovala zbierku medailí s bratislavskou tematikou a zbierku medailí vydaných jednotlivými pobočkami SNS na Slovensku.

Za dlhoročnú prácu v pobočke Bratislava i v ÚV SNS jej udelili, okrem iných, najvyššie ocenenia, ktoré dáva spoločnosť aktívnym členom, a to „Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku.“ V roku 1993 získala III. stupeň, v roku 1996 II. stupeň a v roku 2006 I. stupeň ocenenia „Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku.“ Pri príležitosti 80. výročia organizovanej numizmatiky v Bratislave jej bolo v roku 2015 za dlhoročnú prácu na návrh bratislavskej pobočky ÚV udelené Čestné členstvo Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV.

V roku 2016, pri príležitosti 80. narodenín E. Minarovičovej, usporiadali SNS pri SAV, ÚV SNS, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v Hudobnej sále Bratislavského hradu sympózium na tému „Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky“. V úvodných rečiach predstavitelia jednotlivých inštitúcií vyzdvihli zásluhy, rozsiahle dielo a odborný prínos E. Minarovičovej pre slovenskú numizmatiku.Elena Minarovičová Elena Minarovičová

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>