Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 04.04.2022
  Prečítané: 5035
Profesný životopis Alojza Balogha

Alojz Balogh sa narodil 12. júla 1942 v Žiline. Detstvo prežil vo svojom rodisku, no školskú dochádzku začal v roku 1948 v Loku, pokračoval v nej v Prievidzi a ukončil ju v rokoch 1956-1959 na Jedenásťročnej strednej škole v Leviciach. Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v rokoch 1962–1964 u vojenského prieskumu vo Vimperku.

V rokoch 1964-1968 študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, no za účasť na protestoch proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy musel vysokú školu opustiť. V rokoch 1970-1972 však mohol pokračovať nadstavbovým štúdiom na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave.

Chémii zasvätil celý život. V rokoch 1962-1966 pracoval v CHZJD Bratislava, 1966-1982 VÚCHT Bratislava, 1982-2001 VÚCHT Bratislava ako prevádzkový chemik–analytik a samostatný výskumný pracovník v oblasti syntézy nových organických látok, vhodných ako svetelné stabilizátory pre plastické látky (PP, PE, polyamid). Bol spoluriešiteľom a riešiteľom viacerých štátnych výskumných úloh. Spolupracoval s domácimi i zahraničnými organizáciami. Výsledky výskumu realizoval v n.p. CHZJD Bratislava, CHEMLON Humenné a CHEMKO Strážske. Pripravil návrh a realizáciu technológie výroby stabilizátora pre plasty pre firmu Hansol v Soule v Južnej Kórei a pracoval pre firmu CYANAMID Co., USA. V roku 1982 mu bol udelený 3. stupeň vedecko-technickej kvalifikácie.

V rokoch 2002-2004 pracoval vo firme SYNKOLA s.r.o. Bratislava. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií a viac ako 20 domácich a medzinárodných patentov (Veľká Británia, USA, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, ZSSR, Japonsko, EÚ patenty). Aktívne sa zúčastnil viacerých chemických konferencií. Zabezpečoval aj praktickú odbornú výchovu študentov priemyslovky a odborného učilišťa. Dostal viaceré spoločenské ohodnotenia (Vzorný pracovník VÚCHT, Čestný odznak vlády ČSSR, vyznamenania spoločenských organizácií).

Od roku 1982 bol členom Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Od roku 1966 bol aj členom Klubu kaktusárov v Bratislave, kde vykonával 15 rokov predsedu. Bol spoluzakladateľom odborno-populárneho časopisu Kaktusy–Sukulenty. Bol tiež členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Numizmatike sa venoval od roku 1980. Členom SNS, pobočka Bratislava sa stal v roku 1994. Krátko po vstupe do SNS začal pracovať ako funkcionár pobočky, najskôr ako revízor, neskoršie predseda revíznej komisie. V roku 2006 prevzal funkciu predsedu bratislavskej pobočky SNS pri SAV v Bratislave a z titulu tejto funkcie sa stal aj členom Pléna ÚV SNS pri SAV.

Spolupracoval pri organizovaní numizmatických výstav, aukcií a odborných konferencií. Je autorom návrhu Pamätnej medaily bratislavskej pobočky SNS pri príležitosti 70. výročia vzniku prvého numizmatického krúžku v Bratislave (2004). V roku 2009 pripravil internetovú stránku pobočky a zabezpečil elektronickú komunikáciu medzi jej členmi. V roku 2010 pripravil návrh a realizáciu súboru obehovývh mincí k 40. výročiu vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V roku 2014 pomáhal pri organizovaní osláv 80. výročia organizovanej numizmatiky v Bratislave a pripravil Pamätný list k tejto udalosti.

V bratislavskej pobočke predniesol viacero prednášok a aktívne sa zúčastnil aj viacerých numizmatických a medailérskych konferencií na Slovensku, na Morave a v Čechách. Na Bratislavských zberateľských dňoch niekoľko rokov propagoval prácu SNS medzi širokou verejnosťou. Pravidelne zabezpečoval program odborných prednášok pre členov pobočky, pričom prednášajúcich získaval z viacerých múzeí.

Za prácu v SNS mu boli udelené viaceré ocenenia pobočky a ÚV SNS mu postupne udelil medailu III. a II. stupňa za rozvoj numizmatiky na Slovensku.

Stredobodom zberateľského a odborného záujmu Alojza Balogha boli medaily s rôznym tematickým zameraním, najmä chemickým a lekárskym. Jeho záujmy o numizmatiku, faleristiku, genealógiu a všeobecne históriu však boli podstatne širšie. Bol to vzdelaný a rozhľadený človek. Na jeho prácu a štýl myslenia v SNS veľmi priaznivo vplývali bohaté skúsenosti z vedecko-výskumného prostredia chemických ústavov, výučby na stredných školách a učilištiach i zo špecifického prostredia spolku kaktusárov. Alojz Balogh bol aj veľkým milovníkom dobrého vína a vždy bol dobrým a príjemným spoločníkom.

V posledných rokoch mu však neslúžilo zdravie. Aj napriek silnejúcim zdravotným ťažkostiam v poslednom období nechýbal na prednáškach a schôdzach pobočky. Bolo veľmi cítiť, s akou námahou túto prácu vykonával. Stávalo sa, že svoje vystúpenie na týchto akciách musel prerušiť. Alojz Balogh, náš dlhoročný aktívny člen, priateľ a vzácny človek, nás opustil dňa 29. januára 2020 vo veku 77 rokov.

Zdroj: Pamiatka na predsedu bratislavskej pobočky SNS pri SAV Alojza Balogha, Numizmatika č. 30, 2021

Alojz Balogh Alojz Balogh

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>