Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.02.2011
  Prečítané: 23599
40. výročie vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti (1970–2010)
PhDr. Elena Minarovičová

(výňatok z príspevku PhDr. E. Minarovičovej, ktorý odznel na medzinárodnom sympóziu „Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti“ uskutočnenom k tomuto výročiu, v Kremnici na Skalke v dňoch 20.–23. mája 2010)

Zberatelia mincí na Slovensku sú organizovaní v Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS), ktorá sa v súčasnosti zaradila medzi členov Rady vedeckých spoločností pri SAV. Podľa stanov je SNS „dobrovoľnou a neziskovou organizáciou zberateľov numizmatických a príbuzných pamiatok, vedeckých a odborných pracovníkov v týchto oblastiach a vôbec záujemcov o numizmatiku a pomocné historické vedy ako faleristiku, sfragistiku, heraldiku, diplomatiku a pod. Cieľom SNS je rozširovať poznatky získané vedeckým výskumom v oblasti numizmatiky a príbuzných vedných disciplín medzi svojich členov a iných záujemcov, napomáhať pri ich získavaní a starať sa o zachovanie kultúrnych hodnôt a záchranu numizmatických pamiatok.“

Začiatky organizovaného zberateľstva sa viažu na rok 1919, keď bola v Prahe založená Numismatická společnost československá (NSČS). Jej členmi boli zberatelia aj zo Slovenska, ktorí dovtedy mohli byť organizovaní len v Maďarskej numizmatickej spoločnosti, založenej v roku 1901 v Budapešti. Z 329 členov bolo 29 zo Slovenska, medzi nimi aj Ján Petrikovich. Roku 1934 vznikol pri Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave prvý numizmatický krúžok NSČS na Slovensku pod vedením prof. dr. Hornu. Bol desaťčlenný. Na konci 30. rokov však zanikol. Intenzívnejší rozvoj zberateľstva mincí na Slovensku nastal až po roku 1948. V Kremnici v roku 1954 bola zorganizovaná z iniciatívy riaditeľa Štátnej mincovne Ing. Jána Horáka akcia – numizmatické školenie a výstava „Kremnická mincovňa, jej život v minulosti a v prítomnosti – Mincovníctvo na Slovensku“, ktorá sa stala významným impulzom k ďalšiemu rozvoju numizmatiky. V decembri roku 1954 bol obnovený numizmatický krúžok členov NSČS v Bratislave na čele s univ. prof. dr. Vojtechom Ondrouchom. Významným členom bratislavského krúžku, v roku 1966 jeho predseda, bol aj Ing. Štefan Janšák.

Vznik numizmatických krúžkov v rokoch 1934 a 1954 znamenal významný vývojový medzník v histórii organizovaného zberateľstva mincí na Slovensku. Obidva krúžky sa stali zárodkami budúcej Slovenskej numizmatickej spoločnosti. V roku 1965 sa utvoril numizmatický krúžok v Kremnici (Kremnica – Ružomberok) pod vedením JUDr. Františka Szathmáryho, roku 1968 vznikol takýto krúžok aj Košiciach pod vedením Tomáša Krištofa. Pri príležitosti „Slovenských numizmatických dní“ v Ružomberku v roku 1967 vznikol podnet na vytvorenie slovenského výboru NSČS. Zjazd slovenských numizmatikov v Kremnici v roku 1968 pripravil pôdu pre vznik samostatnej Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Ustanovujúci zjazd sa konal 17. mája 1970 v Historickom ústave Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade za účasti 200 slovenských členov a 50 hostí. Na tomto zjazde dovtedajší predseda slovenského výboru NSČS JUDr. František Szathmáry vyhlásil Slovenskú numizmatickú spoločnosť za ustanovenú. Jej prvým predsedom sa stal PhDr. Jozef Hlinka. CSc., podpredsedom akad. sochár Andrej Peter a čestným predsedom sa stal JUDr. František Szathmáry. Na počesť tejto udalosti bola vydaná medaila, ktorej autorom je akad. soch. Andrej Peter. Neskôr, 7. marca 1971 vznikla v Prahe Česká numizmatická společnost (ČNS).

Roku 1990 PhDr. J. Hlinku vystriedal vo funkcii predsedu ústredného výboru SNS Ing. Marián Ondrejmiška a roku 2008 Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

Na Slovensku postupne vznikali samostatné pobočky SNS, ktorých je v súčasnosti dvanásť (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Považská Bystrica, Martin, Svit-Tatry, Prešov, Humenné, Košice, Banská Bystrica, Prievidza). SNS sa od svojho vzniku prostredníctvom svojich pobočiek podieľa na príprave a realizácii odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ako sú rozličné domáce semináre, sympóziá s medzinárodnou účasťou, konferencie, výstavy, prednášky, tematické zájazdy. SNS nadväzuje spoluprácu s vedeckými pracoviskami a kultúrnymi inštitúciami.

Pri stručnej rekapitulácii činnosti SNS nemôžeme obísť vzájomné medzinárodné styky a nadviazanie kontaktov s numizmatickými spoločnosťami v zahraničí, konkrétne v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Rusku, Bielorusku, Rakúsku a v Nemecku.

Za účelom odborného vzdelávania členov sa pri jednotlivých pobočkách systematicky budujú knižnice numizmatickej literatúry. Jednotlivé pobočky SNS organizujú numizmatické aukcie a výmenné stretnutia, numizmatické burzy, Hobby stretnutia zberateľov pre širokú verejnosť atď. SNS vydáva resp. vydávala pre členov numizmatické časopisy (Košické správy SNS, Vademecum numizmatika, Spravodaj SNS, Numizmatika), zberateľské katalógy mincí (napr. Jízdný, M. – Biľak, M.: Zberateľský katalóg mincí Československa 1978–1980, 1993, Škott, J.: Praktická rukoväť pre členov SNS a záujemcov o členstvo), alebo príručky (Minarovičová, E. – Bystrický, M.: Numizmatická príručka, 1984). Za pozornosť stoja samostatné publikácie napr. Jambor, L.: 30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne 1970–2000, Točka, I.: 30 rokov Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Nitre 1972–2002, Soják, M.: 30 rokov činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti Svit–Tatry 1974–2004 a ďalšie iné. Činnosť spoločnosti pozostáva aj vo vydávaní pamätných medailí pri príležitosti výročí významných slovenských historických osobností a udalostí, resp. pri príležitosti organizovania medzinárodných sympózií. Pri 25. výročí SNS v roku 1995 vyšla publikácia E. Minarovičovej „Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti“ s prehľadom všetkých, dovtedy vydaných medailí. Ústredný výbor SNS oceňuje zaslúžilých členov SNS medailou „Za zásluhy o rozvoj numizmatiky na Slovensku“.

Medzinárodné sympózium pri príležitosti 40. výročia vzniku SNS nie je prvým, ktorý numizmatická spoločnosť organizuje. Tradícia spoločných numizmatických konferencií sa začala v roku 1964 pri príležitosti 150. výročia založenia najstaršieho múzea na území ČSR v Opave. Táto akcia bola počiatkom spolupráce čsl.- poľských ale aj maďarských numizmatikov. Druhá čsl.-poľská konferencia „K problematike ikonografie stredovekých českých a poľských razieb“ bola v Třinci v júni 1980. Tretia spoločná numizmatická konferencia "Mincová politika: nominálna a reálna hodnota mincí“ sa konala v Poľsku v Mogilanoch pri Krakove v októbri 1983. Štvrtá československo-poľská numizmatická konferencia „K problematike sliezskeho mincovníctva 10. až 17. storočie“ sa konala v Krnove v máji 1986 a piata českosl–poľská numizmatická konferencia „K problematike mincovníctva Jagelovcov“ sa konala vo Svite v máji 1988.

Medzi významné domáce podujatia, organizované SNS už v minulosti, avšak celoštátneho charakteru, patrili Numizmatický seminár v Kremnici v júni 1971, pri príležitosti začatia razenia čsl. mincí, Numizmatické dni v Kremnici pri príležitosti 650. výročia vzniku kremnickej mincovne v októbri 1978, ďalej Oslavy 1800. výročia rímskeho nápisu na hradnej skale v Trenčíne v auguste 1979, Numizmatické dni v Bratislave v marci 1980 pri príležitosti 550. výročia udelenia mincových privilégií mestu Bratislave kráľom Žigmundom Luxemburským a tiež konferencia „100 rokov korunovej meny“ v októbri 1992, ktorá sa konala na Bratislavskom hrade a v kaštieli v Dolnej Krupej.

Medzi významné medzinárodné numizmatické sympózia organizované SNS už v 21. storočí patrili: Kremnica 2003, Smolník september 2005 – „Zaniknuté mincovne, ich história a význam“ , Humenné september 2007 – „Ikonografia v strednej a východnej Európe“ .

Slovenská numizmatická spoločnosť v priebehu štyridsaťročného pôsobenia na Slovensku podstatne prispela aj k prehĺbeniu záujmu širokej verejnosti o záchranu numizmatických pamiatok, spojila amatérov a profesionálov na spoločnej numizmatickej platforme. Ich zásluhou sa zberateľstvo na Slovensku dostalo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Cieľom SNS je aj naďalej záchrana a ochrana numizmatických pamiatok a rozvíjanie tejto ušľachtilej formy záujmovej zberateľskej činnosti ako zdroja poučenia a obohatenia vedomostí.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>