Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 16.10.2012
  Prečítané: 4443
Výmenná burza a aukcia 17.11. 2012, Bratislava

Bratislavská pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

Vás srdečne pozýva na

aukciu numizmatického materiálu a

výmennú burzu

ktorá sa bude konať dňa
  • Výmenná burza - 16. 11. 2012
  • Aukcia - 17.11. 2012

v Inštitúte bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska, Tomašíkova ul. 28/A, Bratislava.

Stiahnite si Aukčný katalóg spolu s limitným lístkom a to všetko vo formáte .pdf.

PROGRAM
  • 16.11. 2012 - ( piatok) bude v jedálni Inštitútu bankového vzdelávania burza numizmatikov a výmenné stretnutie v dobe od 16.00 do 20.00 hod. Rezervácia stolov na tel.č. 0903 720 998.
  • 17.11. 2012 -
    • 8:00 hod - prehliadka aukčného materiálu
    • 10:00 hod. - začiatok aukcie

Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.2.2001 a jeho aktualizácií. Akékoľvek porušovanie tohto poriadku, predaj a vystavovanie nenumizmatického materiálu sa na aukcii nepovoľuje.

Aukcia sa koná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti ( SNS ) a členov iných numizmatických spoločností, s ktorými má SNS podpísané bilaterálne dohody o spolupráci. Členovia si môžu na aukciu pozvať svojich hostí ako pozorovateľov.

Dražiť na limity je možné len na včas poslaný a čitateľne vyplnený limitný lístok , samostatný pre aukciu v sále a pre korešpondenčnú aukciu. Limity pre aukciu v sále sa prijímajú písomne alebo e-mailom do 16.11.2012 . Limity do korešpondenčnej aukcie vrátane položiek, ktoré nebudú predané v sále je nutné poslať do 30.11.2012 písomne alebo e-mailom. Na prihlášku / limitný lístok je nutné uviesť členstvo v príslušnej pobočke SNS, prípadne členstvo v inej numizmatickej spoločnosti. Na vyplnenú prihlášku Vám bude vydané dražobné číslo. Vydražené položky platia prítomní členovia po ukončení aukcie, položky získané na limit budú posielané poštou ako cenný list, alebo si ich vydražiteľ môže vyzdvihnúť na členskej schôdzi bratislavskej pobočky, ak o to požiada vyznačením na limitnom lístku. Reklamácie je možno uplatniť podľa aukčného poriadku v lehote 10 dní po doručení dobierky. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje usporiadateľ aukcie.

Limity posielajte na priloženom čitateľne vyplnenom limitnom lístku na adresu : Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava , alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk

Od priamych účastníkov aukcie v sále prijíma usporiadateľ pripomienky ku kvalite a popisu materiálu iba do začiatku aukcie. Usporiadateľ aukcie je oprávnený po akceptácii pripomienok účastníkov zrušiť limity a spornú položku vyňať z dražby.

Objednávky katalógov a písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá se bude konať 8. júna 2013 v rámci Zberateľských dní na Inchebe Bratislava v tradičných priestoroch Kongresového centra,posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: numizmatici@snsblava.sk do 31.01.2013. Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované vyvolávacie ceny. Aukčná komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a vyvolávaciu cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite až po odsúhlasenom výbere aukčnou komisiou z vašej ponuky.

Doprava: Do Inštitútu bankového vzdelávania NBS, Tomašíkova ul. 28/A osobným autom na parkovisko Inštitútu vpravo od budovy; MHD: Od Hlavnej stanice autobusom č. 61 smer letisko na zastávku Trnavská, prestup na autobus 50 smer Ružinov na zastávku „Na znamenie“ Haburská. Z autobusovej stanice autobus č. 50 smer OD Slimák na zastávku „Na znamenie“ VD Úsvit.


Zväčšiť mapu

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>