Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 08.12.2015
  Prečítané: 3180
Informácie o termínoch a akciách v roku 2016

Vážení členovia,
na začiatku roku 2016 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa budú viazať na činnosť našej pobočky v roku 2015. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie ponechali a termíny zapísali do kalendárov, aby ste mali prehľad o stretnutiach pobočky.

 1. Členský príspevok na rok 2016 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 5. januára 2016 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni formát IBAN: SK 13 0900 0000 0000 1146 6527 , alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti pre poštový styk. Členskú prihlášku si záujemcovia o vstup do numizmatickej spoločnosti môžu stiahnuť z internetovej stránky alebo si ju vyžiadať od funkcionárov pobočky na stretnutiach pobočky, termíny ktorých sú uvedené nižšie. Zároveň je potrebné s vyplnenou prihláškou doručiť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Noví členovia platia okrem členského príspevku aj zápisné 1,00 €.

  Upozorňujeme, že členovia, ktorí nebudú mať zaplatené členské príspevky v príslušnom roku, strácajú nárok na predplatenie si pamätných a zberateľských mincí prostredníctvom numizmatickej spoločnosti.

  Ďalej upozorňujeme členov, ktorí doteraz nedodali fotografiu na novú členskú legitimáciu, že táto im bude vydaná až po dodaní fotografie.

 2. Emisný plán zberateľských mincí v roku 2016 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá vydanie :
  1. PM 2 € Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ
   predpokladaná emisia v mesiaci marec 2016
   PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- €/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov
  2. SZM 10 € Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci január 2016
   SZM 10 € - bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   SZM 10 € - vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  3. SZM 20 € Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
   predpokladaná emisia v mesiaci marec 2016
   SZM 20 € - bežné vyhotovenie – 40,- €/kus
   SZM 20 € - vyhotovenie proof – 45,- €/kus
  4. ZZM 100 € Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie
   predpokladaná emisia v mesiaci máj 2016
   ZZM 100 € - vyhotovenie proof – 400,- €/kus
  5. SZM 10 € Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ
   predpokladaná emisia v mesiaci jún 2016
   SZM 10 € - bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   SZM 00 € - vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  6. 10 € Juraj Turzo – 400. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci október 2016
   SZM 10 € - bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   SZM 10 € - vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  7. SZM 10 € Ján Jesenius – 450. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci november 2016
   SZM 10 € - bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   SZM 10 € - vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  Predpokladané ceny mincí v jednotlivých vyhotoveniach sú nasledovné (v uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí)

  V roku 2016 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských mincí do predaja a k tomuto dňu, podobne ako v roku 2015 Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej mince a bude podpísaný autorom návrhu mince a listu, riaditeľom mincovne a riaditeľom hlavnej usporiadateľskej zložky. Nakoľko od roku 2013 Slovenská numizmatická spoločnosť neodoberá mince cez Národnú banku Slovenska, ale priamo z Mincovne Kremnica š. p. vzhľadom na potrebu dodržiavania termínov pri preberaní mincí podľa zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p. vytvárame priestor pre členov pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských mincí a Pamätných listov z emisného plánu na rok 2016. Zároveň upozorňujeme členov a záujemcov o odber pamätných a zberateľských mincí, ktorí si ich nepredplatia cestou našej pobočky, budú mať možnosť si ich zakúpiť prostredníctvom zmluvných partnerov NBS (zoznam je uvedený na internetovej stránke NBS www.nbs.sk/Bankovky a mince/Zmluvní partneri NBS) za ich ceny, na ktoré Slovenská numizmatická spoločnosť nemá žiaden vplyv.

  Predplatné na požadovaný počet kusov zberateľských mincí a Pamätných listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900 (IBAN: SK13 0900 0000 0000 1146 6527), alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti za objednávaný počet mincí najneskôr do 5. januára 2016 !!! (nezabudnite uviesť, resp. poslať ROZPIS objednávaných mincí !!!!). Okrem iného NEZABUDNITE UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL, KTORÝM JE VAŠE EVIDENČNÉ ČLENSKÉ ČÍSLO, aby sme mohli identifikovať Vašu platbu !!!!

  Po uvedenom termíne spoločnosť zabezpečí členom bratislavskej pobočky dodanie Vami predplatených mincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí Mincovňa Kremnica, š.p. a v poradí v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet pobočky SNS. Členovia iných pobočiek sa riadia pokynmi, ktoré pripravili ich pobočky.

 3. Spôsob výroby súborov obehových mincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875 (www.mint.sk ), resp. v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903 790999 (www.gallys.sk/barasa). Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nezabezpečuje spoločnosť ich distribúciu členom. Súbory obehových mincí si členovia môžu zakúpiť priamo na uvedených predajných miestach alebo objednať na adrese mincovne v e-shope www.mint.sk. Na uvedených adresách si môžete objednať i kartičkové balenie pamätných 2 € mincí.

  V roku 2015 budú súbory obehových mincí venované nasledovným udalostiam:
  1. Hry XXXI. Olympiády Rio de Janeiro vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ a „proof like“ (január 2016)
  2. Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (marec 2016)
  3. Majstrovstvá Európy vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (máj 2016)
  4. rokov modernej finančnej správy vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (jún 2016)
  5. Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku – Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (august 2016)
 4. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2016 sa budú konať v priestoroch novej budovy FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU, RADLINSKÉHO 9, Bratislava, V POSLUCHÁRNI CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice od 16,00 max. do 18,00 hod.. Miestna doprava má zástavky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici, Kolárovom námestí, vzdialenejšie o pár metrov na Blumentálskom námestí a Americkom námestí.
  Termíny prednášok a členských schôdzí v I. polroku 2016:
  • 19. 01. 2016: PhDr. Aleš Švec:Saracénske denáre a parvy kráľa Ľudovíta I. z Anjou
  • 16. 02. 2016:Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Peňazokazci a pašeráci na moravsko-slovenskom pomedzí v rokoch 1945-1945:
  • 15. 03. 2016:Hodnotiaca členská schôdza
  • 19. 04. 2016:PhDr. Ján Hunka, PhD..: Mince z hradu Lietava
  • 17. 05. 2016:Mgr. Marek Budaj, PhD.: Dva zaujímavé toliarové nálezy zo Slovenska zo 17. a 18. storočia
  • 21. 06. 2016:Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.: Kremnický renesančný medailér Lukasch Richter
  Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2016:
  • 20. 09. 2016:Mgr. Anton Fiala: Dopravné ťahy na území Slovenska v medailérskej tvorbe.
  • 18. 10. 2016:PhDr. Marián Soják, PhD.: Zlato v archeologických a numizmatických nálezoch na území Slovenska
  • 15. 11. 2016:Ing. Vladimír Bušša: Polymérne bankovky
  • 20. 12. 2016:Prednáška bude oznámená dodatočne
Adresa pobočky pre poštový kontakt:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
E-mail: numizmatici@snsblava.sk

Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy – pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné členské číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili na adresu pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk Pokiaľ ste v tomto roku nedostali e-mailové alebo písomné informácie znamená to, že ste neposkytli pobočke svoju správnu adresu, alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená.

V dňoch 3. - 4. júna 2016 sa budú konať 13. Medzinárodný zberateľský veľtrh - Bratislavské zberateľské dni vo výstavných priestoroch INCHEBA. V rámci zberateľských dní sa 4. júna uskutoční ďalšia aukcia numizmatického materiálu bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v priestoroch EXPO Klubu.

Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2016 konať v nasledovných termínoch: 9. januára, 20. februára, 12. marca -medzinárodné stretnutie, 9. apríla, 7. mája, 18. júna, 17. septembra, 8. októbra – medzinárodné stretnutie, 12 novembra, 3.decembra v čase od 8,00 do 12,00 hod. Vstupné 1.-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4 .- € . Medzinárodné stretnutia sa konajú v čase od 8,00 do 13,00 hod. Poplatok za stôl 5.-€
Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, alebo na e-mail: mince.znamky@azet.sk, tel. 0903 474 897,p. Jozef Morávek. (JM)

UPOZORNENIE:Pravidelné výmenné burzy spolu s filatelistami sa konajú v priestoroch vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý Suvorák) každú nedeľu len do 31. 12. 2015 v čase od 8,00 do 12,00 hod. Od januára 2016 sa výmenné burzy budú konať v nových priestoroch. O zmene budete včas informovaní.

Medzinárodný veľtrh NUMISMATA sa bude konať v nasledovných termínoch:

 • 5. - 6. marec 2016 v Mníchove
 • 8. - 9. apríla 2016 vo Viedni
 • 15. - 16. októbra 2016 v Berlíne
Bližšie informácie na www.numismata.de

V termíne 5. 2. 2016 až 7. 2. 2016 sa v Berlíne koná predajný 45. veľtrh World Money Fair. Bližšie informácie na www.worldmoneyfair.de

Numizmatický krúžok v Tvrdošíne pripravuje 24. numizmatickú burzu, ktorá sa bude konať 23. októbra 2016 od 7,00 – do 12,00 hod. vo Veľkej spoločenskej sále MsKS nad hasičmi v Tvrdošíne. Informácie a objednávky stolov: Tibor Verzál, e-mail: t.verzal@centrum.sk

Prievidzká pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pripravuje zberateľské stretnutia v roku 2016 v Strednom odbornom učilišti ul. M. Falešníka pri OD Kaufland Súkromná školská jedáleň č. 2 v nasledovných termínoch:: 7. februára, 6. marca, 10. apríla, 5.júna, 10. júla, 7. augusta, 11. septembra, 9.októbra, 13. novembra, 11. decembra. Kontakt: 0907 575 750

Členské schôdze prievidzkej pobočky v roku 2016 sa konajú v Dome kultúry - Kultúrne a spoločenské stredisko v nasledovných termínoch::13.01, VČS 3.02, 2.03, 6.04, 4.05, 1.06, 6.07, 3.08, 7.09, 5.10, 9.11, 7.12, Kontakt: František Hrdý, e-mail: hrdyfrantisek@zoznam.sk

DVE PERCENTÁBlíži sa obdobie, na ktoré sa „teší“ každý občan – podávanie daňového priznania. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste už v predstihu mysleli na svoju numizmatickú spoločnosť a zabezpečili pre jej činnosť svoje dve percentá z daní. Ďakujeme.

Radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zberateľských úspechov v nastávajúcom roku 2016 Vám praje výbor pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave
Výbor pobočky SNS Bratislava

Informácie Vám pripravili a spracovali Ing. Stanislav Suja a Alojz Balogh


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>