Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.12.2016
  Prečítané: 4149
Informácie o aktuálnych termínoch a akciách v roku 2017

Vážení členovia,
na začiatku roku 2017 Vás chceme informovať o niektorých aktuálnych termínoch a akciách, ktoré sa budú viazať na činnosť našej pobočky v roku 2017. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie ponechali a termíny zapísali do kalendárov, aby ste mali prehľad o stretnutiach pobočky.

 1. Členský príspevok na rok 2017 vo výške 21,- EUR je potrebné uhradiť najneskôr do 13. januára 2017 prevodom na účet spoločnosti v Slovenskej sporiteľni formát IBAN: SK 13 0900 0000 0000 1146 6527 ,alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti pre poštový styk. Členskú prihlášku si záujemcovia o vstup do numizmatickej spoločnosti môžu stiahnuť z internetovej stránky alebo si ju vyžiadať od funkcionárov pobočky na stretnutiach pobočky, termíny ktorých sú uvedené nižšie. Zároveň je potrebné s dvojmo vyplnenou prihláškou doručiť fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm. Noví členovia platia okrem členského príspevku aj zápisné 1,00 €.

  Upozorňujeme, že členovia, ktorí nebudú mať zaplatené členské príspevky v príslušnom roku, strácajú nárok na predplatenie si pamätných a zberateľských mincí prostredníctvom numizmatickej spoločnosti.

  Ďalej upozorňujeme členov, ktorí doteraz nedodali fotografiu na novú členskú legitimáciu, že táto im bude vydaná až po dodaní fotografie.

 2. Emisný plán zberateľských mincí v roku 2017 podľa Národnej banky Slovenska predpokladá vydanie :
  1. PM 2 € Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti
   predpokladaná emisia v mesiaci január 2017
   PM 2 € - bežné vyhotovenie – 2,- €/kus – možné predplatiť maximálne 10 kusov
  2. SZM 10 € Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
   predpokladaná emisia v mesiaci február 2017
   bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  3. SZM 20 € Pamiatková rezervácia Levoča
   predpokladaná emisia v mesiaci máj 2017
   bežné vyhotovenie – 40,- €/kus
   vyhotovenie proof – 45,- € /kus
  4. SZM 10 € Božena Slančíková Timrava - 150. výročie narodenia
   predpokladaná emisia v mesiaci september 2017
   bežné vyhotovenie – 20,- €/kus
   vyhotovenie proof – 25,- €/kus
  5. ZZM 100 € Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
   predpokladaná emisia v mesiaci november 2017
   vyhotovenie proof – 400,- €/kus
  Predpokladané ceny mincí v jednotlivých vyhotoveniach sú nasledovné (v uvedenej výške je potrebné zaslať zálohu podľa objednávaného množstva mincí): ( platí len pre členov bratislavskej pobočky!!! )

  V roku 2017 bude pokračovať slávnostné verejné uvedenie zberateľských mincí do predaja a k tomuto dňu, podobne ako v roku 2015 Mincovňa Kremnica, š. p. v spolupráci s usporiadateľskými zložkami vydá ku každej minci Pamätný list, ktorý graficky spracuje autor návrhu zberateľskej mince a bude podpísaný autorom návrhu mince a listu, riaditeľom mincovne a riaditeľom hlavnej usporiadateľskej zložky. Nakoľko od roku 2013 Slovenská numizmatická spoločnosť neodoberá mince cez Národnú banku Slovenska, ale priamo z Mincovne Kremnica š. p. vzhľadom na potrebu dodržiavania termínov pri preberaní mincí podľa zmluvy s Mincovňou Kremnica, š.p. vytvárame priestor pre členov pobočky na predplatenie požadovaného počtu pamätných a zberateľských mincí a Pamätných listov z emisného plánu na rok 2017. Zároveň upozorňujeme členov a záujemcov o odber pamätných a zberateľských mincí, ktorí si ich nepredplatia cestou našej pobočky, budú mať možnosť si ich zakúpiť prostredníctvom zmluvných partnerov NBS (zoznam je uvedený na internetovej stránke NBS www.nbs.sk/Bankovky a mince/Zmluvní partneri NBS) za ich ceny, na ktoré Slovenská numizmatická spoločnosť nemá žiaden vplyv.

  Predplatné na požadovaný počet kusov zberateľských mincí a Pamätných listov je potrebné zaslať prevodom na účet spoločnosti č. 11466527/0900, alebo poštovou poukážkou na adresu spoločnosti za objednávaný počet mincí najneskôr do 13. januára 2017 !!! (nezabudnite uviesť, resp. poslať ROZPIS objednávaných mincí !!!!). Okrem iného NEZABUDNITE UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL, KTORÝM JE VAŠE EVIDENČNÉ ČLENSKÉ ČÍSLO, aby sme mohli identifikovať Vašu platbu! Evidenčné číslo má každý člen v členskom preukaze.

  Po uvedenom termíne spoločnosť zabezpečí členom bratislavskej pobočky dodanie Vami predplatených mincí len v rámci možností, ktoré spoločnosti vytvorí Mincovňa Kremnica, š.p. a v poradí v akom budú jednotlivé úhrady pripísané na účet pobočky SNS. Členovia iných pobočiek sa riadia pokynmi, ktoré pripravili ich pobočky.

 3. Spôsob výroby súborov obehových mincí od ročníka razby 2004 sa zmenil v tom zmysle, že od uvedeného ročníka zabezpečuje ich výrobu Mincovňa Kremnica a tá zabezpečuje zároveň aj predaj vo svojej podnikovej predajni (MINC ART, Štefánikovo nám. 28/30, 967 15 Kremnica, tel. č. 045/6787875 (www.mint.sk ), resp. v predajni BARASA, Májková č.2 (Avion) v Bratislave, tel. č. 02/55424647, alebo 0903 790999 (www.gallys.sk/barasa) resp. v predajni EURONUMIS, Miletičova 68, Bratislava www.mint.sk. Na uvedených adresách si môžete objednať i kartičkové balenie pamätných 2 € mincí.

  V roku 2017 budú súbory obehových mincí venované nasledovným udalostiam:
  1. Univerzita Istropolitana – 550.výročie začatia činnosti vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (január 2017)
  2. Základný súbor obehových mincí 2017 vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (február 2017)
  3. 300. výročie narodenia Márie Terézie vo vyhotovení „proof“ (máj 2017)
  4. Svetové vynálezy slovenských vynálezcov – Ján Bahýľ, vynálezca vrtuľníka vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (jún 2017)
  5. Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku – Jaskyne Slovenského krasu vo vyhotovení „špeciálne neobiehajúce“ (september 2017)
 4. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Členské schôdze a prednášky v roku 2017 sa budú konať v priestoroch novej budovy FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU, RADLINSKÉHO 9, Bratislava, V POSLUCHÁRNI CH 11, prízemie, vľavo od vrátnice od 16,00 max. do 18,00 hod.. Miestna doprava má zástavky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici, Kolárovom námestí, vzdialenejšie o pár metrov na Blumentálskom námestí a Americkom námestí (potom peši po Mickiewiczovej ulici)..
  Termíny prednášok a členských schôdzí v I. polroku 2017:
  • 17. 01. 2017: Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Falšovanie sovietskych papierových platidiel v rokoch 1961-1989.
  • 21. 02. 2017:Mgr. Anton Fiala: Numizmatika v Mestskom múzeu v Bratislave
  • 21. 03. 201:Volebná členská schôdza
  • 25. 04. 2017:Mgr. Marek Budaj,PhD.:
  • 16. 05. 2017:RNDr. Ivan Koláčný: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie – 300. výročie narodenia Márie Terézie .
  • 20. 06. 2017:PhDr. Ján Hunka, PhD.Význam olovených obchodných plomb zo 14./18. storocia ( slovenské nálezy.)
  Termíny prednášok a členských schôdzí v II. polroku 2017:
  • 19. 09. 2017:PhDr. Peter Zoričák: Problematika razby mincí a medailí
  • 17. 10. 2017: Mgr. Vladislav Mráz: Regionálne platidlá
  • 21. 11. 2017:Ing. Vladimír Bušša: Guldinery – veľké strieborné mince z kremnickej mincovne
  • 19. 12. 2017:Mgr. Daniel Haas-Kianička, PhD.:

Pokiaľ príde k zmenám v termínoch a prednáškach, budete o tom včas informovaní. Záleží len na správnosti Vašej kontaktnej adresy.

Adresa pobočky pre poštový kontakt:
Slovenská numizmatická spoločnosť
pobočka Bratislava
poštový priečinok 103
814 99 Bratislava 1
E-mail: numizmatici@snsblava.sk

Knižničný fond spravuje člen výboru bratislavskej pobočky Mgr. V. Mráz. Vypožičiavanie jednotlivých publikácií členmi pobočky je viac ako ojedinelé. Záujemcovia o zapožičanie numizmatickej literatúry sa môžu obrátiť na Mgr. Mráza a dohodnúť si spôsob výpožičky. Knižnica je v súčasnosti umiestnená v priestoroch Encyklopedického ústavu SAV na Bradáčovej ulici v Petržalke. Kontakt na Mgr. Mráza: mobil +421 908 167 187, e-mail: mraz.vladislav@gmail.com Zoznam literatúry je na našej internetovej stránke.

Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste hlásili akúkoľvek zmenu, hlavne čo sa týka adresy – pri písomnom styku s nami používajte svoje evidenčné členské číslo. Pokiaľ ste doteraz neposkytli svoje kontaktné údaje (telefón alebo e-mail), prosíme, aby ste tak urobili oznamom na adresu pobočky alebo na jej elektronickú adresu numizmatici@snsblava.sk Pokiaľ ste v tomto roku nedostali e-mailové alebo písomné informácie znamená to, že ste neposkytli pobočke svoju správnu adresu, alebo udaná adresa je zmenená a zmena nebola nahlásená.

V dňoch 2. - 3. júna 2017 sa bude konať 13. Medzinárodný zberateľský veľtrh - Bratislavské zberateľské dni v priestoroch výstaviska INCHEBA. V rámci zberateľských dní sa 3. júna 2017 uskutoční ďalšia aukcia numizmatického materiálu bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v priestoroch EXPO Klubu

Výmenné stretnutia v Stredisku kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2017 konať v nasledovných termínoch: 21. januára, 18. februára, 11. marca (medzinárodné), 8. apríla, 6. mája, 17. júna, 16. septembra, 7. októbra – (medzinárodné), 4. novembra, 9. decembra v čase od 8,00 do 12,00 hod. Vstupné 1.-€, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4 .- € . Medzinárodné stretnutia sa konajú v čase od 8,00 do 13,00 hod. Poplatok za stôl 5.-€
Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk, alebo na e-mail: mince.znamky@azet.sk, tel. 0903 474 897,p. Jozef Morávek. (JM)

UPOZORNENIE:Pravidelné nedeľňajšie výmenné burzy bratislavských filatelistov a numizmatikov , sa konajú v priestoroch ZŠ na Riazanskej ul. 75 od 8,00 do 12,00 hod. Vstupné sa nemení. Prístup električkou č. 3, 5 z Račianskej ulice, zastávka Riazanská, potom ísť peši smerom k obchodnému centru POLUS City Center. Z Vajnorskej ulice električka 4, 2, potom autobusom č. 50, 98, nastúpiť na zastávke POLUS City Center, vystúpiť na zastávke Hálkova (na znamenie), alebo ísť peši. Mapa s prístupom je na našej internetovej stránke: snsblava.sk

Medzinárodný veľtrh NUMISMATA sa bude konať v nasledovných termínoch:

 • 4. - 5. marec 2017 v Mníchove
 • 7. - 8. apríla 2017 vo Viedni
 • 14. - 15. októbra 2017 v Berlíne
Bližšie informácie na www.numismata.de

V termíne 3. 2. 2017 až 5. 2. 2017 sa v Berlíne koná predajný 46. veľtrh World Money Fair. Bližšie informácie na www.worldmoneyfair.de

Numizmatický krúžok v Tvrdošíne pripravuje 25. numizmatickú burzu, ktorá sa bude konať v nedeľu 22. októbra 2017 od 7,00 – do 12,00 hod. vo Veľkej spoločenskej sále MsKS nad hasičmi v Tvrdošíne. Informácie: Tibor Verzál, e-mail: t.verzal@centrum.sk

Prievidzká pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti pripravuje zberateľské stretnutia v roku 2017 v Strednom odbornom učilišti ul. M. Falešníka pri OD Kaufland Súkromná školská jedáleň č. 2 v nasledovných termínoch:
12. februára, 12. marca, 9. apríla, 7. mája, 11. júna, 9. júla, 4. augusta, 8.októbra, 12. novembra, 10. decembra. Kontakt: 0907 575 750 František Hrdý , e-mail: hrdyfrantisek@zoznam.sk

Žilina INGEO
Nedele v roku 2017, začiatok o 7,00 hod.
 • 15.01.2017- Burza pre všetky zberateľské obory-Ingeo
 • 19.02.2017- Burza prevšetky zberateľskéo bory-Ingeo
 • 19.03.2017- Filatelia,Filokartia,Numizmatika-Inge
 • 23.04.2017- Burza prevšetky zberateľské obory-Ingeo
 • 14.05.2017- Filatelia,Filokartia,Numizmatika-Ingeo
 • 16. 07.2017- Burza pre všetky zberateľské obory-Ingeo
 • 20.08.2017- Burza pre všetky zberateľské obory-Ingeo
 • 17.09.2017- Filatelia,Filokartia,Numizmatika-Ingeo
 • 15.10.2017- Burza pre všetky zberateľské obory-Ingeo
 • 09.11.2017- Filatelia,Filokartia,Numizmatika-Ingeo
 • 17.12.2017- Všeobecná Burza -Ingeo

DVE PERCENTÁ: Blíži sa obdobie, na ktoré sa „teší“ každý občan – podávanie daňového priznania. Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste už v predstihu mysleli na svoju numizmatickú spoločnosť a zabezpečili pre jej činnosť svoje dve percentá z daní. Budeme radi, ak zabezpečíte tento príspevok i od Vašich príbuzných a známych. Ďakujeme.

Na najbližšej schôdzi pobočky, ktorá sa koná 20. decembra 2016 si môžete u hospodára pobočky Mgr. Pôbiša vybaviť svohje platby a objednávky na rok 2017. Nezabudnite si prísť prevziať objednané mince emitované v roku 2016 a staršie.

Upozorňujeme členov spoločnosti, že využiť zľavu vo výške 10-20 % na nákup kníh vydaných vydavateľstvom VEDA môžu všetci členovia vedeckých spoločností pri SAV a teda aj členovia Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV. Zľavu si však môžu uplatniť až po predložení nového platného členského preukazu s fotografiou a platnou členskou známkou na príslušný rok. Členovia bratislavskej pobočky si členskú známku môžu vyzdvihnúť na pravidelných stretnutiach pobočky. Ostatní členovia na stretnutiach svojich pobočiek..Vzor platného členského preukazu je uložený v príslušných predajniach Vydavateľstva VEDA v Bratislave a Trnave: · VEDA, vydavateľstvo SAV, kníhkupectvo VEDA v Bratislave, Štefánikova 3, 811 01 Bratislava (oproti prezidentskému palácu) · VEDA, vydavateľstvo SAV, kníhkupectvo VEDA v Trnave, Hornopotočná 23, 917 01 Trnava

Radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zberateľských úspechov v nastávajúcom roku 2017 Vám praje výbor pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave

November 2016 Výbor pobočky SNS Bratislava

Informácie Vám pripravili a spracovali Ing. Stanislav Suja a Alojz Balogh


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>