Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 12.01.2009
  Prečítané: 11566
Tridsaťpäť rokov Slovenskej numizmatickej spoločnosti
Elena Minarovičová

Pred tridsiatimi piatimi rokmi, 17. 5. 1970, sa v Historickom ústave Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade konal Ustanovujúci zjazd Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS). Zúčastnilo sa ho takmer 200 členov vtedajšej Numizmatickej spoločnosti československej (NSČS), ktorá od svojho zrodu v roku 1919, reprezentovala organizovaný numizmatický život na Slovensku.

Prvý pokus o založenie numizmatického krúžku NSČS v Bratislave vznikol v roku 1934 v Bratislave (o 70. výročí tohto krúžku sme písali v 2. čísle časopisu). V rokoch 1954 až 1967, bol zaregistrovaný mimoriadne zvýšený záujem o zbieranie numizmatických pamiatok, o organizovanú činnosť v tejto oblasti a tiež o vytváranie numizmatických krúžkov, združení alebo pobočiek v niektorých mestách na Slovensku. Tento záujem napokon vyvrcholil v roku 1970 založením samostatnej numizmatickej spoločnosti na Slovensku.

Ustanovujúcim zjazdom v roku 1970 bola Slovenská numizmatická spoločnosť slávnostne uvedená do života podľa stanov, ktoré dňa 4. januára 1970 schválilo MV SSR v súlade s vtedajším politickým vývojom v ČSSR na platforme štátoprávneho federálneho usporiadania. Následne, dňa 7. marca 1971 vyhlásili v Prahe aj Českú numizmatickú spoločnosť.

Slovenskú numizmatickú spoločnosť možno charakterizovať ako dobrovoľnú záujmovú organizáciu zberateľov numizmatických pamiatok, profesionálnych numizmatikov a vôbec záujemcov o numizmatiku a príbuzné vedné disciplíny, ako faleristiku, heraldiku, sfragistiku, notafíliu, medailérske pamiatky, žetóny, odznaky atď. Cieľom SNS je rozširovať poznatky získané vedeckým výskumom v oblasti numizmatiky, starať sa o záchranu numizmatických pamiatok na Slovensku a pomáhať členom pri budovaní ich vlastných numizmatických zbierok.

Na Slovensku postupne vznikali samostatné pobočky SNS, ktorých je v súčasnosti dvanásť. Mestá, v ktorých sídlia jednotlivé pobočky sú: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Považská Bystrica, Prievidza, Martin, Banská Bystrica, Svit, Prešov, Humenné a Košice.

V tomto krátkom príspevku nie je možné vymenovať všetky vedecko-odborné a kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré počas tridsiatich piatich rokov realizovali jednotlivé pobočky a ústredný výbor SNS, so svojim sídlom v Bratislave. Spomeňme teda aspoň v krátkosti niektoré formy činnosti SNS počas uplynulých rokov, čo všetko v rámci svojej pôsobnosti SNS urobila najmä v prospech vzdelávania a zvyšovania odbornej úrovne svojich členov.

SNS sa podieľala na príprave a realizácii viacerých vedecko-odborných a kultúrno-vzdelávacích podujatí ako boli rôzne konferencie, semináre, výstavy, prednášky, tematické zájazdy. Systematicky budovala a buduje knižnice numizmatickej literatúry pri jednotlivých pobočkách a pravidelne organizuje aukcie numizmatického materiálu, vrátane numizmatickej literatúry a výmenné stretnutia zberateľov.

Jednotlivé pobočky vydávali resp. vydávajú pre členov časopisy (košické Správy SNS, Vademecum numizmatika, Spravodaj SNS, Numizmatika), zberateľské katalógy mincí (napr. Jízdný, M., Biľak M.: Zberateľský katalóg mincí Československa, 1978-1980, 1993, Škott, J.: Praktická rukoväť pre členov SNS a záujemcov o členstvo) a príručky (Minarovičová, E. – Bystrický, M.: Numizmatická príručka, 1984). Za pozornosť stoja samostatné publikácie niektorých pobočiek (Točka, I.: 30 rokov Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Nitre 1972-2002, Jambor, L.: 30 rokov organizovanej numizmatiky v Trenčíne 1970-2000, Soják, M.: 30 rokov činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočky Svit-Tatry 1974-2004). Medzi aktivity nitrianskej pobočky patrí aj usporadúvanie „Hobby stretnutí“ pre širokú verejnosť a trenčianskej pobočky organizovanie pravidelných numizmatických búrz v Trenčíne.

Činnosť spoločnosti pozostáva aj vo vydávaní pamätných medailí pri príležitosti výročí významných slovenských historických osobností a udalostí. K 25. výročiu SNS vyšla v roku 1995 publikácia s prehľadom dovtedy všetkých vydaných medailí (Minarovičová, E.: Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti).

Slovenská numizmatická spoločnosť v priebehu tridsaťpäťročného pôsobenia na Slovensku podstatne prispela aj k prehĺbeniu záujmu širokej verejnosti o záchranu numizmatických pamiatok, spojila amatérov a profesionálov do spoločnej numizmatickej práce. Ich zásluhou sa zberateľstvo na Slovensku dostalo na vyššiu úroveň. Cieľom SNS je aj naďalej zachovanie, ochrana numizmatických pamiatok a rozvíjanie tejto ušľachtilej formy záujmovej zberateľskej činnosti ako zdroja poučenia.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>