Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 18.08.2020
  Prečítané: 244
Program Valného zhromaždenia 5. septembra 2020 v Trenčíne

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SLOVENSKEJ NUMIZMATICKEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV

v Posádkovom dome armády SR v Trenčíne

5. septembra 2020 o 9.30 hod.1. Privítanie delegátov a otvorenie Valného zhromaždenia
2. Schválenie programu
3. Voľba mandátovej komisie
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa predsedu ÚV SNS pri SAV (Ing. Z. Šustek)
6. Správa hospodára ÚV SNS pri SAV (Ing. M. Franek)
7. Správa predsedu Revíznej komisie SNS pri SAV (Ing. M. Milán)
8. Diskusia k predneseným správam
9. Predstavy kandidátov na predsedu ÚV SNS pri SAV (Ing. Z. Šustek)
10. Vykonanie voľby do nových orgánov ÚV SNS pri SAV (predseda mandátovej komisie)
11. Odovzdanie ocenení najzaslúžilejším členom
12. Vyhlásenie výsledkov volieb
13. Návrh uznesenia Valného zhromaždenia (predseda návrhovej komisie)
14. Hlasovanie o návrhu uznesenia Valného zhromaždenia
15. Vyhlásenie výsledkov hlasovania (predseda mandátovej komisie)
16. Záver Valného zhromaždenia


Vzhľadom na nepredvídateľnosť epidemiologickej situácie a prípadných následných obmedzení prosíme všetkých predsedov pobočiek, aby do posledného dňa pred konaním VZ sledovali oznamy z ÚV SNS pri SAV a boli ich zároveň pripravení okamžite odovzdať delegátom svojich pobočiek pre prípad, že by bolo nevyhnutné VZ opäť odvolať alebo operatívne presunúť na iné miesto. Môžeme len dúfať, že niečo takého nenastane.


Mgr. Vladislav Mráz
Tajomník ÚV SNS pri SAV

Ing. Zbyšek Šustek, CSc.
Predseda ÚV SNS pri SAV

PhDr. Marián Soják, PhD.
1. podpredseda ÚV SNS pri SAV

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>