Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 26.05.2009
  Prečítané: 11808
S T A N O V Y Slovenskej numizmatickej  spoločnosti
§ 1
Všeobecné ustanovenia
 1. Slovenská numizmatická spoločnosť, skrátene SNS, je dobrovoľnou a neziskovou organizáciou (v zmysle § 2 Zákona č. 83/1990 Z. z.) zberateľov numizmatických a príbuzných pamiatok,vedeckých a odborných pracovníkov v týchto oblastiach a vôbec záujemcov o numizmatiku a príbuzné pomocné historické vedy ako faleristiku, sfragistiku, heraldiku, diplomatiku apod. Ťažisko svojej činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Na tomto území má výhradné právo zakladať svoje pobočky a krúžky.
 2. Ústredný výbor SNS, skrátene ÚV SNS, má právo zriadiť pobočku alebo krúžok SNS aj v zahraničí. Členovia zahraničnej pobočky alebo krúžku sa pri svojej činnosti riadia právnym poriadkom príslušnej krajiny.
 3. SNS má právnu subjektivitu a môže nadobúdať práva a zaväzovať sa v rámci určenom stanovami v rozsahu svojich prostriedkov. Plénum ÚV SNS môže delegovať právnu subjektivitu v osobitne určenom rozsahu na pobočky SNS.
 4. Sídlom ÚV SNS je: 827 11 Bratislava, Mlynské nivy 61.
§ 2
Úlohy
 1. Cieľom SNS je rozširovať poznatky získané vedeckým výskumom v oblasti numizmatiky a príbuz- ných vedných disciplín medzi svojich členov a iných záujemcov, napomáhať pri ich získavaní a starať sa o zachovanie kultúrnych hodnôt a záchranu numizmatických pamiatok (budovaním zbie- rok všetkých druhov platidiel, bez ohľadu na ich materiálnu a právnu podstatu, ako aj príbuzného materiálu, medailí, vyznamenaní, plakiet, žetónov, dokumentov a iných predmetov so vzťahom k dejinám peňazí).
 2. SNS uskutočňuje tieto ciele nadväzovaním a prehlbovaním spolupráce s jednotlivými vedeckými pracovníkmi, zberateľmi, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, predovšetkým múzeami. Spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami a zberateľmi. Propaguje doma i v zahraničí poznatky o dejinách peňazí naSlovensku.
 3. SNS pri svojej činnosti sa riadi Stanovami SNS a legislatívou SR
 4. § 3
  Činnosť
 5. SNS vydáva numizmatické časopisy, vedecké, odborné a informačné publikácie, pomôcky pre zbe- rateľov, medaily, odznaky a žetóny a stará sa o ich distribúciu doma i v zahraničí. V prípade potreby sa môže podieľať na ich vydávaní aj s inými vydavateľmi.
 6. Usporadúva pre svojich členov zhromaždenia, schôdze, odborné podujatia, exkurzie, semináre, kongresy, prednáškové cykly a pod. a podporuje odbornú činnosť členov.
 7. Usporadúva aukcie numizmatického materiálu zberateľskej povahy a numizmatickej literatúry a organizuje ich výmenu medzi svojimi členmi.
 8. Buduje knižnice (predpláca, nakupuje, vymieňa a prijíma ako dar alebo z odkazu knihy, časopisy a katalógy) a zbierky medailí, mincí a iného numizmatického materiálu.
 9. Finančne i morálne podporuje vedeckú a odbornú činnosť svojich členov pri bádaní v archívoch, múzeách apod. a ich aktívnu účasť na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
 10. Môže vstupovať do medzinárodných organizácií a zastupovať záujmy slovenskej numizmatiky a svojich členov v týchto organizáciách.
§ 4
Členstvo
 1. SNS má riadnych členov, čestných členov a čakateľov na členstvo.
 2. Riadnym členom sa môže stať každý plnoletý občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, ktorý sa zaviaže plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami SNS a ostatnými internými predpismi SNS.
 3. Riadnym členom sa môže stať aj právnická osoba so sídlom na území SR alebo v zahraničí, ktorej činnosť sa aspoň čiastočne prekrýva s náplňou činnosti SNS, a zaviaže sa plniť si členské povin- nosti v súlade so stanovami SNS a ostatnými internými predpismi SNS.
 4. O prijatí za riadneho člena SNS podľa bodu 2 rozhoduje výbor pobočky na základe písomnej pri- hlášky. O prijatí podľa bodu 3 rozhoduje členská schôdza hlasovaním.
 5. Čestným členom SNS sa môže stať vedecká nštitúcia, iná organizácia alebo jednotlivec, bez zreteľa na štátnu príslušnosť, ktorým čestné členstvo udelí Valné zhromaždenie SNS na základe návrhu Pléna ÚV SNS za osobitné zásluhy v numizmatike alebo činnosť v prospech SNS. Čestné členstvo je najvyššie morálne ocenenie zásluh fyzických a právnických osôb o slovenskú numizmatiku.
 6. Čakateľom na členstvo v SNS je každá fyzická a právnická osoba v čase od podania písomnej pri- hlášky až do prijatia za riadneho člena SNS. Čakateľom na členstvo v SNS môže byť aj neplnoletá osoba.
 7. Ak bolo niektorému členovi SNS zrušené členstvo rozhodnutím Valného zhromaždenia SNS, jeho členstvo v SNS môže obnoviť len Valné zhromaždenie SNS na návrh Pléna ÚV SNS. Ak bol niek- torý člen SNS vylúčený alebo vyškrtnutý zo SNS rozhodnutím iného orgánu SNS, o jeho opätov- nom prijatí rozhoduje ten istý orgán SNS.
 8. Ak zaniklo členstvo v SNS fyzickej či právnickej osobe iným spôsobom, ako je uvedené v bode 7, jeho obnovenie sa realizuje rovnakým spôsobom ako pri prijímaní nových členov.
 9. Na žiadosť riadneho člena môže byť jeho členstvo prerušené. Členstvo riadneho člena sa preruší na základe písomnej žiadosti pobočke, v ktorej je evidovaný. Prerušenie členstva môže byť na dobu určitú, počas ktorej člen neplatí členský príspevok.
 10. Registráciu členskej základne, okrem čakateľov, vedie Sekretariát Predsedníctva ÚV SNS a každo- ročne ju aktualizuje podľa evidencie na pobočkách. Každá pobočka je povinná viesť evidenciu svo- jich členov a čakateľov.
§ 5
Práva a povinnosti členov
 1. Každý člen má právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach SNS a byť o jej činnosti informovaný
 2. Každý člen má prednostné právo získavať za členské ceny časopisy, publikácie, medaily a odznaky, ktoré SNS vydáva alebo s ktorými hospodári.
 3. Každý člen má právo vyjadrovať sa k činnosti ktoréhokoľvek orgánu SNS.
 4. Každý člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov SNS na vyšší orgán SNS.
 5. Každý riadny člen SNS je povinný zaplatiť členské príspevky na kalendárny rok najneskôr do 1. marca kalendárneho roku. Výšku členského príspevku stanovuje Plénum ÚV SNS.
 6. Hlasovacie právo, právo voliť orgány SNS a byť do nich volený má iba riadny člen, pokiaľ nie je disciplinárnym opatrením pozbavený členských práv. Hlasovacie právo a právo voliť orgány SNS má aj každý kolektívny člen prostredníctvom svojich delegovaných zástupcov.
 7. Povinnosťou všetkých členov je zachovávať Stanovy SNS a vnútorné organizačné normy a predpi- sy a všeobecne sa starať o rozvoj SNS.
 8. Každý člen je povinný oznámiť výboru svojej pobočky zmenu svojej adresy, ako aj prípadné vystú- penie zo SNS v čo najkratšom čase.
§ 6
Zánik členstva
 1. Členstvo zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, vystúpením, vyčiarknutím alebo vylúčením člena.
 2. Plénum ÚV SNS alebo výbor pobočky môže vyčiarknuť člena zo zoznamu členov SNS, ak tento nezaplatí členský príspevok do konca kalendárneho roku ani na opakovanú výzvu pobočky alebo v prípade hrubého porušenia stanov SNS, resp. legislatívnych noriem v súvislosti s numizmatickou činnosťou, za ktorú bol člen právoplatne odsúdený. Tiež môže byť vyčiarknutý na návrh pobočky, ako to požiada jej výbor.
 3. Z iných dôvodov, ako sú uvedené v predchádzajúcom bode, (napr. závažného porušenia etických noriem) môže byť členstvo ukončené rozhodnutím Pléna ÚV SNS.
§ 7
Orgány
 1. Výkonné orgány SNS sú:
  1. Valné zhromaždenie SNS
  2. Ústredný výbor SNS zložený z
   • Pléna ÚV SNS
   • Predsedníctva ÚV SNS
  3. Členské schôdze pobočiek SNS
  4. Výbory pobočiek SNS
 2. Kontrolné orgány SNS sú:
  1. Ústredná revízna komisia SNS
  2. Revízne komisie pobočiek SNS
§ 8
Valné zhromaždenie
 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SNS. Zvoláva ho Predsedníctvo ÚV SNS. Jeho roko- vanie vedie predseda ÚV SNS, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov. Valné zhromaždenie je riadne a mimoriadne. Jeho zvolanie sa oznámi členom priamo alebo prostredníctvom pobočiek as- poň 15 dní vopred. Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva raz za 3 roky. Mimoriadne valné zhro- maždenie sa koná podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov SNS a to do dvoch mesiacov od doručenia takejto žiadosti Predsedníctvu ÚV SNS.
 2. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomných aspoň 80 riadnych členov, ak sa v stanovenom čase nezíde 80 členov SNS, koná sa Valné zhromaždenie o pol hodiny neskôr za aké- hokoľvek počtu členov. Túto skutočnosť je nutné pred auditóriom v danom čase verejne vyhlásiť. Kľúč na voľbu delegátov určuje Plénum ÚV SNS. Delegátom Valného zhromaždenia SNS je každý člen SNS, ktorý sa preukáže pri prezentácii platnou členskou legitimáciou SNS.
 3. Návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasuje väčšina prítomných riadnych členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu ÚV SNS alebo predsedajúceho valnému zhromaždeniu.
 4. Právomoci Valného zhromaždenia:
 5. prijímať a meniť stanovy SNS, ako aj interné predpisy SNS so súhlasom 2/3 prítomných členov
 6. voliť a odvolávať členov Predsedníctva ÚV SNS a Ústrednej revíznej komisie podľa volebného poriadku so súhlasom 2/3 prítomnýchčlenov
 7. schvaľovať správu o hospodárení SNS
 8. schvaľovať správu o činnosti a správu revíznej komisie, plán práce a návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie
 9. uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov SNS
§ 9
Predsedníctvo ÚV SNS
 1. Valné zhromaždenie volí Predsedníctvo ÚV SNS na obdobie troch rokov z riadnych fyzických čle- nov. Kandidátku Valnému zhromaždeniu predkladá volebná a návrhová komisia zvolená Valným zhromaždením. Kandidáti na funkciu predsedu sa volia jednotlivo podľa mena. Ostatní členovia Predsedníctva ÚV SNS sa volia hromadne.
 2. Predsedníctvo ÚV SNS sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka, hospodára, archivára - zapisovateľa, člena zodpovedného za kultúrno-výchovnú činnosť, člena zodpovedného za edičnú činnosť, člena zodpovedného za aukcie, a ďalších členov Predsedníctva ÚV SNS, primerane k rastu úloh a členskej základne SNS. Predsedníctvo ÚV SNS poveruje týchto členov ďalšími potrebnými funkciami. Medzi dvoma valnými zhromaždeniami môže Predsedníctvo ÚV SNS kooptovať riadneho člena do Predsedníctva ÚV SNS.
§ 10
Plénum ÚV SNS
 1. Plénum ÚV SNS tvorí Predsedníctvo ÚV SNS a predsedovia všetkých pobočiek zvolení na voleb- ných členských schôdzach.
 2. Plénum ÚV SNS sa schádza najmenej dvakrát za rok a je schopné uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov a pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
 3. Výkonným orgánom Pléna ÚV SNS je Predsedníctvo ÚV SNS. Predsedníctvo ÚV SNS sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok. Všetky opatrenia Predsedníctva ÚV SNS zásadnej povahy schvaľuje Plénum ÚV SNS na svojej najbližšej schôdzi.
 4. Administratívnym orgánom Predsedníctva ÚV SNS je Sekretariát Predsedníctva ÚV SNS, jeho členov určuje Plénum ÚV SNS.
§ 11
Právomoc Pléna ÚV SNS
  Plénum ÚV SNS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia stojí na čele SNS, vedie celú činnosť a rozhoduje o všetkých otázkach SNS, ak nie sú taxatívne vyhradené Valnému zhromažde- niu.
 1. Zvoláva riadne a mimoriadne Valné zhromaždenie SNS a vykonáva ich uznesenia
 2. Kontroluje plnenie uznesení z Valného zhromaždenia
 3. Vydáva v rámci Stanov SNS záväzné smernice pre činnosť SNS, napr. disciplinárny poriadok, aukčný poriadok, smernice pre hospodárenie pobočiek a pod
 4. Zabezpečuje styk SNS s príslušnými orgánmi republiky a štátnej správy
 5. Vedie administratívu hospodárenia Predsedníctva ÚV SNS prostredníctvom svojho sekretariátu
 6. Udeľuje vyznamenania a odmeny funkcionárom a členom SNS za rozvoj a činnosť SNS na základe návrhov pobočiek
 7. Predkladá Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie Čestného členstva SNS
 8. Dohliada na činnosť pobočiek a vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi, robí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa revíznej správy Ústrednej revíznejkomisie
 9. Riadi publikačnú činnosť SNS
 10. Organizuje kultúrno - výchovnú činnosť SNS
 11. Na základe požiadaviek Národnej banky Slovenska deleguje svojich zástupcov do komisií NBS na schvaľovanie námetov platidiel alebo do komisií na schvaľovanie ich umeleckých návrhov.
 12. Vykonáva aukcie numizmatického materiálu a koordinuje aukcie pobočiek SNS
 13. Vedie centrálnu evidenciu členstva SNS
 14. Stanovuje výšku členského príspevku na kalendárny rok
 15. Rozhoduje o všetkých prípadoch činnosti SNS, o ktorých tieto stanovy nemajú osobitné ustanovenia
 16. Podľa potreby vytvára pracovné komisie
§ 12
Ústredná revízna komisia
 1. Ústredným revíznym orgánom SNS je Ústredná revízna komisia s nepárnym počtom členov, ktorú tvoria revízori volení na obdobie troch rokov Valným zhromaždením. Predseda revíznej komisie je volený podľa mena.
 2. Úlohou Ústrednej revíznej komisie je kontrolovať hospodárenie SNS, dbať na plnenie úloh, ktoré Valné zhromaždenie uložilo Plénu ÚV SNS, dbať na dodržiavanie platných predpisov a Stanov SNS a aspoň raz ročne podať Plénu ÚV SNS písomnú správu o revízii hospodárenia Predsedníctva ÚV SNS a v prípade potreby aj revízie hospodárenia jednotlivých pobočiek.
 3. Ústredná revízna komisia pracuje nezávisle od Pléna ÚV SNS a Predsedníctva ÚV SNS, členovia revíznej komisie nie sú ich členmi, ale sa môžu zúčastňovať zasadnutí s poradným hlasom. Dostávajú zápisy z týchto zasadnutí.
 4. Ústredná revízna komisia je zodpovedná Valnému zhromaždeniu, podáva mu správu o revízii hos- podárenia ÚV SNS a kontrole plnenia úloh z uznesení Valného zhromaždenia.
 5. Ústredná revízna komisia SNS, ak zistí hrubé porušenie Stanov SNS, môže iniciovať zvolanie mi- moriadneho Valného zhromaždenia SNS. Zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia SNS mô- že iniciovať aj pre nefunkčnosť Pléna ÚV SNS.
 6. Ak by došlo k nefunkčnosti Ústrednej revíznej komisie SNS v priebehu funkčného obdobia medzi dvoma Valnými zhromaždeniami SNS, je Plénum ÚV SNS povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie pre voľbu novej ÚRK.
§ 13
Pobočky a ich orgány
 1. SNS sa člení na pobočky, ktoré združujú v jednotlivých oblastiach Slovenskej republiky alebo v zahraničí členov SNS. Pobočky majú pevne určené sídlo. Každý riadny člen musí byť členom niektorej pobočky. Pobočky používajúnázov: SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ POBOČKA .... (napr. SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ POBOČKA KOŠICE).
 2. Prostredníctvom pobočiek vykonáva SNS svoju činnosť na celom území SR i v zahraničí. Založe- nie pobočky, jej výbor, plán činnosti, finančný rozpočet, ako aj rozdelenie pobočky alebo zánik po- bočky schvaľuje Plénum ÚV SNS. Pobočka má mať najmenej 20 členov. Počet členov zahraničnej pobočky nie je obmedzený.
 3. Orgánmi pobočiek sú členské schôdze, výbor pobočky a revízori pobočky.
 4. Štatutárnym zástupcom pobočky je predseda, ktorý sa zároveň automaticky stáva aj členom Pléna ÚV SNS pre príslušné volebné obdobie.
§ 14
Vznik pobočky
 1. Pobočka SNS môže byť založená v novom sídle ustanovujúcou schôdzou len so súhlasom Pléna ÚV SNS a to tým, že je schválená delimitácia majetku, činnosti a členskej základne medzi výborom pobočky SNS pôvodnej a prípravným výborom pobočky novej.
 2. Aj novo vznikajúca pobočka na území SR musí mať najmenej 20 členov.
 3. Pobočka SNS vzniká uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, prijatým nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, zvolením predsedu pobočky, výboru pobočky, revízorov pobočky, schválením rozpočtu pobočky a plánu činnosti.
§ 15
Zánik pobočky
 1. Pobočka SNS zaniká, ak nevykonáva základnú činnosť a poslanie medzi členmi SNS alebo počet členov dlhodobo poklesol pod celkový počet 20.
 2. Zánik pobočky sa vykonáva zrušením alebo delimitovaním do inej pobočky na základe rozhodnutia členskej schôdze zanikajúcej pobočky a súhlasným stanoviskom Pléna ÚV SNS. V prípade nefunk- čnosti pobočky, pobočka zaniká rozhodnutím Pléna ÚV SNS.
 3. Ak členská schôdza zanikajúcej pobočky nevymenuje likvidátora, určí ho Plénum ÚV SNS. Likvi- dátor má za povinnosť vykonať delimitáciu majetku na nástupnícku pobočku SNS podľa podielov delimitovaného členstva, resp.jeho presunutie v zmysle rozhodnutia PlénaÚV SNS.
§ 16
Členské schôdze pobočiek a ich právomoc
 1. Pobočky SNS konajú volebné členské schôdze, hodnotiace členské schôdze, pravidelné členské schôdze.
 2. Volebnú členskú schôdzu zvoláva raz za tri roky výbor pobočky. Mimoriadne ju zvoláva podľa potreby na žiadosť aspoň polovice riadnych členov pobočky, alebo na pokyn Pléna ÚV SNS, a to najneskôr do jedného mesiaca od podania takejto žiadosti alebo pokynu Pléna ÚV SNS. Výbor po- bočky musí svojim členom a Plénu ÚV SNS vhodným spôsobom oznámiť zvolanie volebnej členskej schôdze pobočky najneskôr 15 dní vopred.
 3. Volebnú členskú schôdzu vedie predseda pobočky alebo iný poverený člen výboru. Táto schôdza je schopná uznášať sa, keď je prítomná polovica členov pobočky. Ak v určenom termíne je nedosta- točný počet členov, koná sa schôdza o pol hodiny neskôr za prítomnosti akéhokoľvek počtu riad- nych členov. Túto skutočnosť je nutné pred auditóriom v danom čase verejne vyhlásiť. Hlasovacie právo majú všetci členovia pobočky.
 4. Návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje hlas predsedu pobočky alebo predsedajúceho volebnej schôdze.
 5. Do právomoci volebnej a členskej schôdze pobočky patrí:
  1. Kontrolovať plnenie uznesení z poslednej členskej schôdze, ako aj ostatných uznesení.
  2. Voliť predsedu pobočky, členov výboru, revízorov pobočky.
  3. Schvaľovať správu o činnosti a hospodárení pobočky za posledné volebné obdobie.
  4. Schvaľovať plán činnosti a finančný rozpočet pobočky na nastávajúce volebné obdobie.
  5. Rozhodovať o včas podaných návrhoch členov pobočky.
  6. Udeľovať čestné členstvo pobočky riadnym členom.
  7. Hodnotiť a odmeňovať členov pobočky SNS za činnosť.
 6. Každý rok, v ktorom sa nekoná volebná členská schôdza, výbor pobočky zvoláva hodnotiacu člen- skú schôdzu pobočky, na ktorej sa vyhodnocuje činnosť a hospodárenie pobočky a jej výboru za uplynulý rok, spolu s revíznou správou revízorov pobočky.
 7. Pravidelnú členskú schôdzu pobočky zvoláva výbor pobočky zvyčajne raz za mesiac, najmenej jedenkrát štvrťročne, s cieľom kultúrno-výchovným, informatívnym alebo za účelom výmeny numizmatických zbierkových predmetov.
 8. Z každej členskej schôdze pobočky sa napíše zápisnica, ktorá sa v priebehu jedného mesiaca od jej konania posiela na Sekretariát Predsedníctva ÚV SNS a predsedovi Ústrednej revíznej komisieSNS.
§ 17
Výbor pobočky
 1. Na čele každej pobočky je výbor pobočky na čele s predsedom, ktorých volí volebná členská schô- dza na obdobie troch rokov z členov pobočky. Kandidátku pre volebnú členskú schôdzu predkladá volebná komisia priamo natejto schôdzi. Kandidát na funkciu predsedu pobočky sa volí podľa me- na, ostatní členovia výboru sa volia hromadne.
 2. Výbor pobočky tvoria predseda, člen zodpovedný za kultúrno-výchovnú činnosť, člen zodpovedný za aukcie a ďalší členovia výboru, primerane podľa rastu úloh a počtu členov pobočky.
 3. Výbor pobočky je schopný uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Pri rovna- kom počte hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rokuje pravidelne aspoň raz za mesiac.
 4. Výbor pobočky má právo kooptovať nových členov výboru podľa aktuálnej potreby.
 5. Výbor pobočky robí opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v revíznej správe pobočky.
§ 18
Činnosť pobočiek
 1. Činnosť SNS sa uskutočňuje prostredníctvom pobočiek.
 2. Základnými ťažiskami činnosti pobočiek sú kultúrno-výchovná a zberateľská práca.
 3. Kultúrno-výchovnú prácu vykonávajú pobočky najmä budovaním príručných knižníc, prednáškami, besedami, výstavami, exkurziami a pod.
 4. Zberateľskú činnosť vykonávajú najmä prostredníctvom drobných numizmatických aukcií a výme- ny numizmatického materiálu a budovaním zbierok numizmatického materiálu.
 5. Jednotlivé väčšie pobočky môžu utvárať v oblasti svojho pôsobenia miestne alebo odborne špecia- lizované krúžky, a to aj v sídle pobočky. Na čele krúžku stojí výbor, ktorý sa skladá z predsedu a dvoch ďalších členov. Výbor krúžku sa volí na schôdzi krúžku na obdobie troch rokov. Činnosť jednotlivých krúžkov koordinuje výbor pobočky. Krúžok musí mať najmenej päť riadnych členov, počet členov zahraničného krúžku nie je obmedzený.
 6. Pobočky spravujú zverený majetok, rozvíjajú ho a zveľaďujú, ročne ho inventarizujú a o inventa- rizácii podávajú správu Plénu ÚV SNS.
 7. Pobočky sú prostredníctvom svojich orgánov oprávnené podávať Plénu ÚV SNS návrhy na zvola- nie mimoriadnych Valných zhromaždení SNS, oznamujú nových členov SNS na registráciu. Vyko- návajú disciplinárnu právomoc proti členom SNS v rámci svojej pôsobnosti.
§ 19
Revízori pobočky
 1. Revíznu činnosť v každej pobočke vykonávajú revízori volení na volebnej členskej schôdzi poboč- ky na obdobie troch rokov. Revíznu činnosť v každej pobočke vykonáva nepárny počet revízorov.
 2. Revízori pobočky kontrolujú hospodárenie pobočky, dozerajú na plnenie úloh pobočky, jej výboru a krúžkov.
 3. Revízori pobočky pracujú nezávisle od predsedu pobočky a výboru pobočky, nemôžu byť členmi výboru pobočky, ani členmi výboru krúžku, ale môžu sa zúčastňovať na ich schôdzach s poradným hlasom. Dostávajú zápisy zo schôdzí výboru pobočky alebo krúžku. Za svoju činnosť sú zodpoved- ní výlučne volebnej členskej schôdzi pobočky a metodicky Ústrednej revíznej komisii SNS.
 4. Revízori pobočky predkladajú najmenej raz do roka výboru pobočky a Ústrednej revíznej komisii SNS písomnú správu o výsledkoch revízie hospodárenia pobočky a kontrole činnostipobočky.
§ 20
Finančné zabezpečenie
  SNS svoju činnosť zabezpečuje:
 1. z členských príspevkov
 2. z darov svojich členov a sponzorov
 3. z 2 % dane z príjmov v zmysle § 50 ods. 4 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
SNS nie je ekonomicky napojená na finančný rozpočet Ministerstva kultúry SR a teda ani na štátny rozpočet SR.
§ 21
Majetok
 1. Všetok majetok SNS, či už finančný alebo inventárny, predstavuje jednotný celok vo výlučnom vlastníctve SNS. Všetky majetkové hodnoty získané pobočkami v súlade so Zásadami hospodárenia s prostriedkami SNS sa automaticky stávajú vlastníctvom SNS, ponechávajú sa však v užívaní po- bočiek podľa ich potreby, až do ich zániku.
 2. Majetok SNS tvorí inventár, knižnica, zbierky, finančné prostriedky a ostatné hodnoty, ktoré sa inventarizujú jedenkrát ročne a výsledok inventarizácie sa sumarizuje na Predsedníctve ÚV SNS.
§ 22
Zánik spoločnosti
 1. SNS zanikne, keď sa na jej likvidácii uznesie Valné zhromaždenie na požiadanie nadpolovičnej väčšiny riadnych členov s dvojtretinovou väčšinou hlasov.
 2. V prípade zániku SNS sa jej majetok stáva vlastníctvom niektorého z múzeí v oblasti sídla pobočiek alebo sídla ÚV Predsedníctva ÚV SNS. Likvidáciu vykoná Predsedníctvo ÚV SNS a ÚRK. Zostatok finančnej hotovosti z účtu spoločnosti a pokladne spoločnosti bude poukázaný na účet „Nadácie Antona Točíka“ so sídlom v Nitre, ktorá podporuje publikačnú a výskumnú činnosť v oblasti numizmatiky a archeológie.
§ 23
Interné predpisy
Za účelom jednotného výkladu stanov vydáva Plénum ÚV SNS interné predpisy.
§ 24
Záverečné ustanovenia
Stanovy SNS boli schválené Valným zhromaždením SNS dňa 28. mája 2005. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa zrušujú Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 20. 4. 1995 pod č. VVS/1-909/90-68-1.
§ 25
Účinok
Tieto upravené a doplnené Stanovy SNS nadobúdajú platnosť po schválení Valným zhromaždením SNS dňa 28. 5. 2005 a účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

* * * * *

Upravené a doplnené stanovy SNS registrovalo Ministerstvo vnútra SR dňa 20. 6. 2005, číslo spisu VVS/1-909/90-68-2.

Registráciu vykonala JUDr. Oľga Plisňáková, riaditeľka odboru vnútorných vecí.


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>