Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 27.05.2009
  Prečítané: 6470
Správa o činnosti pobočky a výboru SNS v Bratislave za r. 2008
Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia numizmatiky.

Dovoľujem si Vám predniesť správu o činnosti bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti a jej výboru za predchádzajúce obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008. Od februára roku 2008 sa schádzame v priestoroch Kongresového centra SAV na Štefánikovej ulici a doterajšia spolupráca s vedením vydavateľstva VEDA SAV je na dobrej úrovni. Pochopiteľne, s novými priestormi sa zvýšili i náklady na prenájom miestností, ale za kvalitu sa vždy platí.

V uplynulom roku sa uskutočnili voľby do výboru pobočky a s potešením musíme konštatovať, že v priebehu roka nedošlo k žiadnym zmenám v jeho zložení, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho prácu.

Výbor pobočky sa pravidelne schádzal každý tretí pondelok v mesiaci (okrem letných mesiacov júl, august). Výborové schôdze sa konali a konajú v priestoroch ÚV SNS na Mlynských nivách 61. O zasadnutiach výboru a jeho uzneseniach a o ďalších aktualitách bola členská základňa pobočky pravidelne informovaná na členských schôdzach. Zároveň boli členovia pobočky dvakrát ročne písomne informovaní o pláne prednášok, termínoch členských schôdzí a ďalších aktivitách pobočky na rok 2008. Súčasne bola touto formou podaná informácia o emisnom pláne NBS pamätných mincí, ich cenách a termínoch splatnosti členských príspevkov a predplatného na mince, už v prepočte na novú euromenu.

Predseda výboru sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach pléna ÚV SNS a prijaté uznesenia prenášal na činnosť výboru a pobočky. Dôležitým medzníkom v práci numizmatickej spoločnosti bolo jej Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 17. mája 2008 v Trenčíne. Po riadnych voľbách došlo k výmene na predsedníckom poste spoločnosti a novým predsedom Slovenskej numizmatickej spoločnosti sa stal dovtedajší podpredseda Ing. Zbyšek Šustek, CSc., člen našej pobočky. Za predsedu Ústrednej revíznej komisie bol zvolený Ing. Miroslav Milán, člen našej pobočky. Za členov predsedníctva boli ďalej zvolení Ing. Stanislav Suja, Ing. Marián Ondrejmiška, Ing. Rastislav Dráb (pobočka Banská Bystrica), Ing, Ľudovít Turčáni a za členov revíznej komisie boli zvolení Ing. Štefan Košovan (pobočka Nitra) a Ing. Emil Oetter, CSc. (pobočka Košice). Členmi pléna ÚV SNS sa stali predsedovia jednotlivých pobočiek. Práva zúčastniť sa Valného zhromaždenia využilo 14 členov našej pobočky.

Členovia výboru pobočky riadili činnosť pobočky pravidelným organizovaním členských schôdzí, odborných prednášok, zabezpečovali a distribuovali pamätné mince, pokračovali v budovaní a vedení knižnice odbornej literatúry. Knižnica je umiestnená v priestoroch SNS na Mlynských nivách. Knižničný fond bol spracovaný elektronickou formou a zoznam bol poskytnutý záujemcom. Knižné prírastky v roku 2008 v počte 39 titulov sme získali darom a výmenou. Celkový stav knižnice je 1379 knižných titulov. Všetky prírastky sú zaevidované a zapísané v prírastkovom denníku. V súčasnej dobe je knižničný fond zverejnený i na internetovej stránke pobočky. V roku 2008 sme uskutočnili rekonštrukciu celej knižnice, vrátane úpravy skríň tak, aby sme umožnili záujemcom o výpožičky prístup k jednotlivým knihám a ich prehľad. Na práci sa podieľali dr.Minarovičová, Ing. Minarovič a Ing. Hrouzek. Pokračovalo sa vo vedení zbierky medailí s bratislavskou tematikou. Zbierka v súčasnosti obsahuje 743 kusov medailí a plakiet a je uložená v trezorovej miestnosti predsedníctva SNS na Mlynských Nivách. Každý predmet je riadne opísaný a zaevidovaný. Archív medailí obsahuje medaily a žetóny vydané jednotlivými pobočkami SNS a medaily darované inými pobočkami SNS resp. numizmatickými spoločnosťami. V súčasnosti má 139 kusov. Všetky medaily sú riadne zapísané a evidované v špeciálnom prírastkovom denníku.

Redakčný kolektív (Z. Šustek a E. Minarovičová) pripravil vydanie prvej časti prednášok zo sympózia v Humennom, ktoré sa konalo v roku 2007 na tému „Ikonografia peňazí v strednej a východ- nej Európe“.Prvá časť prednášok je obsahom špeciálneho čísla časopisu Numizmatika 22. Ďalej treba pripomenúť, že členka výboru. Dr. Minarovičová pracuje ako predseda redakčnej rady časopisu ZBERATEĽ.

Výbor pobočky pravidelne organizoval stretnutia členov pobočky a priaznivcov numizmatiky Uskutočnilo sa celkom 9 stretnutí, z čoho boli 3 riadne a jedna volebná schôdza a na ôsmich stretnutiach odzneli prednášky s numizmatickou a medailérskou tematikou. S veľkým ohlasom sa stretli pred nášky dr. Dvořáka, Ing. Polívku a Ing. Tkáča, k čomu určite prispela i autogramiáda autorov. Témy prednášok boli nasledovné:

 • 15. 01. 2008 – Ing. Milan Burian: Leopold I. (1657-1705) na bratislavských numizmatických pamiatkach
 • 19. 02. 2008 - PhDr. Ján Hunka, CSc: Zaujímavé nálezy mincí z výskumu kostolíka v Kopčanoch
 • 28. 03. 2008 - Výročná členská schôdza – spojená s voľbami nového výboru
 • 15. 04. 2008 – Mgr. Anton Fiala: Medaila – ako ocenenie za zásluhy
 • 20. 05. 2008 - PhDr. Pavel Dvořák: Prednáška spojená s predajom a autogramiádou autorových publikácií
 • 19. 06. 2008 - Členská schôdza + Ing. Eduard Polívka (Praha): Unikátne papierové platidlá. Prednáška spojená s predajom a autogramiádou
 • 16. 09. 2008 - Ing. Otakar Srna, CSc.: Striebro v dejinách peňazí
 • 21. 10. 2008 – prednáška sa z technických príčin nekonala
 • 18. 11. 2008 - Členská schôdza + Ing. Vladimír Bušša: Vstup Slovenska do eurozóny – slovenské euromince
 • 16. 12. 2008 – Ing. Marián Tkáč, PhD.: Vznik slovenskej meny v roku 1993. Prednáška spojená s podpisovaním prvých papierových platidiel pri vzniku SR s menom viceguvernéra

Členovia výboru a pobočky sa aktívne zapojili do organizovania a zabezpečovania 5. ročníka Zberateľských dní v Bratislave, ktoré sa konali 6. - 7. júna 2008 vo výstavnom a kongresovom centre Incheba na Viedenskej ceste. V rámci zberateľských dní pobočka pripravila aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa konala 7. júna. Aukciu pripravili členovia aukčnej komisie Ing. Zátopek, p. Ergang, a dr. Ľ. Krasnec.

Pre členov pobočky a ďalších priaznivcov numizmatiky v spolupráci so Slovenským zväzom filatelistov sa pravidelne organizujú výmenné schôdzky numizmatického materiálu v jedálni vysoko- školského internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý „Suvorák“) každú nedeľu od 8, 00 do 12, 00 hod., mimo letných prázdnin (júl, august). Záujemcovia si tu môžu zohnať nielen chýbajúci numizmatický materiál, ale aj poštové známky, pohľadnice, medaily, telefónne karty a podobné komodity. Mimo toho sú pre zberateľov zaujímavé burzy numizmatického materiálu a podobných komodít, ktoré sa konajú v kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici 21, jedenkrát mesačne, spolu s filokartistami, filatelistami, zberateľmi odznakov, telefónnych kariet a podobne. Jedenkrát štvrťročne sa pripravuje celoštátna výmenná burza v kultúrnom stredisku v Dúbravke.

V mesiaci september sa viacerí členovia pobočky zúčastnili odborného semináru In nummis memoria vivit (v minciach žije pamäť), ktorý sa konal 12. septembra v Radnej sieni MsÚ Kremnica. Jeho organizátorom bolo Múzeum mincí a medailí NBS, Mesto Kremnica a Mincovňa Kremnica. Aktívne sa sympózia zúčastnil Ing. Šustek s prednáškou Menová integrácia - plány a sklamania Habsburgovcov. Na túto tému si môžete prečítať od rovnakého autora článok uverejnený v časopise Pamiatky a múzeá.

Jedno z uznesení prijatých na vlaňajšej volebnej schôdzi našej pobočky bolo vytvoriť funkčnú internetovú stránku Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pobočka Bratislava. S potešením môžem konštatovať, že táto úloha bola splnená a v súčasnosti je webová stránka pobočky pod doménou www.snsblava.sk v skúšobnej prevádzke. Na jej príprave sa podieľali páni Prosuch a Balogh. Teraz bude záležať len všetkých priaznivcoch a členoch spoločnosti, akú bude mať odozvu a životnosť.

Vážené dámy a páni.

V ďalšej časti Vám predkladám informáciu o stave členskej základne pobočky a zabezpečovaní pamätných mincí pre členov pobočky.
Stav členskej základne k 1. januáru 2008 303 členov
členský príspevok na rok 2008 zaplatilo 247 členov
noví členovia od roku 2008 8
nezaplatili členský príspevok na rok 2008 17
prerušené členstvo (Bolha Ľudovít) 1
vyškrtnutých bolo 19
ukončili členstvo 8
prerušené členstvo 1 (Bolha Ľudovít)
zomreli 3

(Chalabala Milan – člen od r. 1986 – 71 rokov, Roháček Ján – člen od r. 1976 – 78 rokov, Šogor Jozef- člen od r. 1970 – 68 rokov)

Stav členskej základne k 01.01.2009 predstavuje 273 členov:

 • z toho do dnešného dňa zaplatilo členský príspevok na rok 2009 spolu 210 členov plus
 • 11 noví členovia,
 • 2 členovia požiadali o ukončenie členstva,
 • 2 členovia zomreli (Pittner Ladislav - člen od r. 1977 – 74 rokov, Macura Jozef – člen od r. 1990 – 82 rokov)
 • 59 členov zatiaľ neuhradilo čl. príspevok na rok 2009

Výbor bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti zabezpečil pre členov pobočky v roku 2008 v Národnej banke Slovenska odber pamätných mincí v nasledovných množstvách:
Pamätné mince strieborné 200 Sk Kmeť 329 ks BV + 266 ks PROOF
  500 Sk NAPANT 384 ks BV + 332 ks PROOF
1000 Sk Rozlúčka s SKK   696 ks PROOF
Pamätná zlatá minca 5 000 Sk Korunovácia Mateja II.   323 ks PROOF

Mince vydávali na prednáškach a členských schôdzach p. Suja Stanislav a p. Ergang Jozef.

Úbytok členov pobočky pokračuje naďalej a to i napriek malému prílevu nových členov. Je to zapríčinené i vyšším vekovým priemerom členov, ale nemalo by to byť ospravedlnením. Chýba nám dorast, ktorý dáva však prednosť počítačom a internetu, hrám a podobným aktivitám. Každý dobrý nápad vedúci k zvýšeniu členskej základne bude určite prínosom a oživením práce pobočky. K tomuto by mohli prispieť i krúžky mladých zberateľov, pokiaľ sa nájdu ochotní členovia, ktorí by tieto krúžky viedli a ďalší, ktorí by poskytli základný zberateľský materiál..

V závere minulého roku ÚV SNS po doporučení Valným zhromaždením podal prihlášku do Rady vedeckých spoločností Slovenskej akadémie vied. Po schválení prihlášky očakávame nové možnosti pre našu prácu v oblasti numizmatiky a tomuto budeme musieť prispôsobiť i naše plány do budúcnosti.

V rámci celej spoločnosti sa pripravuje zjednotenie evidencie členov, čo pravdepodobne umožní zlepšiť informovanosť členov a navzájom i jednotlivých pobočiek.

Vážené dámy, páni a priatelia numizmatiky,

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým členom výboru pobočky, členom revíznej komisie a všetkým členom, hlavne tým, ktorí venujú energiu a čas získavaniu nových členov a za aktívnu prácu pri plnení úloh zabezpečujúcich život našej pobočky. Všetkých by som Vás chcel znovu poprosiť o poskytnutie 2 % z Vašich daní a pomoc pri hľadaní ochotných sponzorov na našu činnosť.

Dúfam, že v diskusii prednesiete pripomienky k našej práci a podáte návrhy na zlepšenie a obohatenie činnosti pobočky.

O ďalších aktivitách pobočky, pláne práce a hospodárení sa dozviete v ďalších prednesených dokumentoch. Verím, že spoločne prispejeme k ďalšiemu rozvoju pobočky a obojstrannej spokojnosti s našou prácou.

Ďakujem Vám za pozornosť.
V Bratislave dňa 17. 03. 2009 Alojz Balogh
  predseda pobočky SNS Bratislava


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>