Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 09.03.2009
  Prečítané: 7546
SPRÁVA o činnosti pobočky a výboru SNS v Bratislave za rok 2007

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia numizmatiky.

Dovoľujem si Vám predniesť stručnú rekapituláciu činnosti bratislavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti a jej výboru za predchádzajúce obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.

Výbor pobočky v uvedenom období pracoval v zložení:

 • Predseda: Alojz Balogh
 • Podpredseda: Ing. Stanislav Suja
 • Tajomník: Ing. Eduard Pračko
 • Hospodár: Jozef Ergang
 • Kultúrny referent: PhDr. Elena Minarovičová
 • Aukčný referent: Ing. Ivan Zátopek
 • Člen výboru: Ing. Marián Ondrejmiška

Revízna komisia:

 • Predseda: Peter Gróf
 • Členovia: Mgr. Miloslav Pôbiš, Pavel Urbaník

Výbor pobočky sa pravidelne schádzal každý tretí pondelok v mesiaci (okrem letných mesiacov júl, august). Výborové schôdze sa konali a konajú v priestoroch ÚV SNS na Mlynských nivách 61. O zasadnutiach výboru a jeho uzneseniach a o ďalších aktualitách bola členská základňa pobočky pravidelne informovaná na členských schôdzach. Zároveň boli členovia pobočky dvakrát ročne písomne informovaní o pláne prednášok, termínoch členských schôdzí a ďalších aktivitách pobočky na rok 2007. Súčasne bola touto formou podaná informácia o emisnom pláne NBS pamätných mincí, ich cenách a termínoch splatnosti členských príspevkov a predplatného na mince.

Predseda výboru sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach pléna ÚV SNS a prijaté uznesenia prenášal na činnosť výboru a pobočky. Je potrebné na tomto mieste pripomenúť, že viacerí členovia pobočky pracujú vo vrcholných orgánoch numizmatickej spoločnosti: Ing. Ondrejmiška predseda, Ing. Turčáni tajomník, Ing. Suja hospodár, kult. ref. Dr. Minarovičová, zodp. redaktor a podpredseda ÚV Ing. Šustek, Ing. Milán predseda revíznej komisie.

Členovia výboru pobočky riadili činnosť pobočky pravidelným organizovaním členských schôdzí, odborných prednášok, zabezpečovali a distribuovali pamätné mince, pokračovali v budovaní a vedení knižnice odbornej literatúry. Knižnica je umiestnená v priestoroch SNS na Mlynských nivách. Knižné prírastky v roku 2007 v počte 33 titulov boli získané darom a výmenou. Celkový stav knižnice je 1340 titulov. Prírastky sú evidované a zapísané v prírastkovom denníku. Knižničný fond bol spracovaný elektronickou formou a zoznam bol poskytnutý záujemcom. Pokračovalo sa vo vedení zbierky medailí s bratislavskou tematikou a medailí vydávaných numizmatickými pobočkami, zabezpečovali sa nové prírastky. Celkový stav medailí a plakiet s bratislavskou tematikou je 742 ks. Archív medailí vydávaných numizmatickou spoločnosťou a jej pobočkami má v súčasnosti 139 kusov.

Výbor pobočky pravidelne organizoval stretnutia členov pobočky a priaznivcov numizmatiky v kinosále Mestského múzea v Bratislave. Uskutočnili sa 4 členské schôdze, z toho jedna hodnotiaca a 8 schôdzí na ktorých odzneli prednášky s numizmatickou a medailérskou tematikou. Témy prednášok boli nasledovné:

 • 16. 01. 2007 - Alojz Balogh: Základy heraldiky v numizmatike
 • 20. 02. 2007- PhDr. Peter Zoričák: Architektonický vývoj kremnickej mincovne
 • 20. 03. 2007 - Výročná členská schôdza
 • 17.04. 2007 - PhDr. Marián Bovan: Banská Bystrica ako nálezisko mincí a producent mincového kovu
 • 15. 05. 2007 - Mgr. Anton Fiala: Paroplavebná spoločnosť v Bratislave vo svetle kovových známok
 • 19. 06. 2007 - Členská schôdza + PhDr. Ján Hunka, CSc.: Obol mŕtvych na Slovensku v 11. až 19. storočí
 • 18. 09. 2007- Ing. Otakar Srna, CSc.: Vznik a vývoj papierových platidiel
 • 16. 10. 2007 - PhDr. Ján Hunka, CSc.: Nové nálezy minci z Mostnej ulice v Nitre
 • 20. 11. 2007 - Členská schôdza + PhDr. Marián Soják, PhD.: Archeologické a numizmatické pamiatky z jaskýň v kontexte vojnových udalostí
 • 18. 12. 2007 – Členská schôdza – vydávanie pamätných mincí

Napriek tomu, že sme mali pomerne dobré podmienky vytvorené Múzeom mesta Bratislavy, prejeho rekonštrukciu sme boli nútení hladať náhradné priestory pre naše spoločné stretnutia. Dnes sa schádzame už po druhýkrát v priestoroch Malého kongresového centra SAV, ktoré patrí vydavateľstvu VEDA SAV, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť i vďaka členovi pobočky, pracovníkovi SAV prof. Dr. Čiamporovi a riaditeľovi vydavateľstva VEDA JUDr. Brňákovi.

Z ďalších akcií, ktoré pripravila pobočka treba spomenúť prehliadku výstavy “Poklady mincí na Slovensku” na Bratislavskom hrade, aktorá sa uskutočnila 26. júna 2007. Odborný výklad pre členov pobočky mal Mgr. Marek Budaj, spoluautor expozície.

V rámci propagácie numizmatiky medzi širokou verejnosťou treba spomenúť dve prednášky Ing. O. Srnu, ktoré urobil pre klub seniorov a ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom.

V dňoch 13. – 16. septembra 2007 usporiadal Ústredný výbor SNS medzinárodné sympózium v Humennom na tému “Ikonografia peňazí v strednej a východnej Európe”. Sympózia sa zúčastnilo 9 členov pobočky. Ing. Z. Šustek, okrem organizačnej, spolu s Ing. Turčánim, a prekladateľskej práce predniesol i odborné príspevky. Ďalší príspevok predniesol p. A. Balogh, ktorý zabezpečil pre sympózium i sponzorský príspevok.

Výbor pobočky pripravil 19.októbra pre členov pobočky zájazd do Kremnice spojený s prehliadkou novej raziarne a expozícií Múzea mincí a medailí. Odborný výklad v mincovni zabezpečoval Ing. Setnický.

V októbri (26.10. 2007) sa uskutočnila prehliadka expozícií nitrianskeho múzea a novovytvoreného diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Odborný výklad urobil pracovník archeologického ústavu SAV PhDr. Ján Hunka. V ten istý deň sa zúčastnili členovia pobočky slávnostného otvorenia stálej expozície Wiliama Schiffera v Oláhovom seminári v Trnave.

Pri príležitosti návštevy členov výboru u riaditeľa Mestského múzea v Bratislave PhDr. P. Hyrossa sme odovzdali do zbierok múzea dva kusy medailí vydaných k 70. výročiu vzniku krúžku bratislavských numizmatikov.

Členovia výboru a pobočky sa aktívne zapojili do organizovania a zabezpečovania 4. ročníka Zberateľských dní v Bratislave, ktoré sa konali 8.-9. júna 2007 vo výstavnom a kongresovom centre Incheba na Viedenskej ceste. V rámci zberateľských dní pobočka pripravila aukciu numizmatického materiálu, ktorá sa konala 9. júna. Aukciu pripravili členovia aukčnej komisie Ing. Zátopek, p. J. Ergang, p. A. Balogh a dr. Ľ. Krasnec.

Redakčný kolektív spravodaja NUMIZMATIKA (Ing. Šustek a Dr. Minarovičová) pracoval na príprave čísla 22, ktorý obsahuje referáty z medzinárodného sympózia Humenné 2007. Z pobočky boli autormi príspevkov Ing. Z. Šustek a A. Balogh. Ďalej treba pripomenúť, že členka výboru. Dr. Minarovičová pracuje ako predseda redakčnej rady časopisu ZBERATEĽ. Zároveň zostavujú príspevky pre vydanie časopisu Numizmatika 23/2008 pre členov SNS.

Pre členov pobočky a ďalších priaznivcov numizmatiky v spolupráci so Slovenským zväzom filatelistov sa pravidelne organizujú výmenné schôdzky numizmatického materiálu v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ulici (bývalý “Suvorák”) každú nedeľu od 8,00 do 12,00 mimo letných prázdnin (júl, august). Záujemcovia si tu môžu zohnať nielen chýbajúci numizmatický materiál, ale aj poštové známky, pohľadnice, medaile, telefónne karty a podobné komodity. Mimo toho sú pre zberateľov zaujímavé burzy numizmatického materiálu a podobných komodít, ktoré sa konajú v kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici 21, jedenkrát mesačne, spolu s filokartistami, filatelistami, zberateľmi odznakov, telefónnych kariet a podobne.

Vážené dámy a páni.

V ďalšej časti Vám predkladám informáciu o stave členskej základne pobočky a zabezpečovaní pamätných mincí pre členov pobočky.

Skôr než pristúpim k týmto informáciám, požiadal by som Vás minútu ticha, ktorou si uctíme pamiatku dlhoročných členov našej pobočky: Roháček Ján – člen od r. 1976 – 78 rokov, Vallo Dušan – člen od r. 1981 – 66 rokov, Mesároš Ján – člen od r. 1993 – 77 rokov ktorí nás opustili v roku 2007. Ďakujem Vám za prejavenú úctu a sústrasť.

stav členskej základne pobočky k 1. januáru 2007          343 členov
členský príspevok na rok 2007 zaplatilo          265 členov pobočky
noví členovia od roku 2007          9
nezaplatili členský príspevok na rok 2007          19
vyškrtnutých bolo          41
ukončili členstvo          6
zomreli          3
Stav členskej základne pobočky k 01.01.2008 predstavuje          300 členov
 • z toho do 18. februára 2008 zaplatilo členský príspevok na rok 2008 spolu 220 členov.
 • Zatiaľ sme získali 7 nových platiacich členov.
 • jeden člen požiadal o prerušenie členstva (p. Bolha Ľudovít),
 • 8 členov požiadalo o ukončenie členstva
 • 64 členov zatiaľ neuhradilo členský príspevok na rok 2008

Výbor zabezpečil pre členov pobočky v roku 2007 v Národnej banke Slovenska odber pamätných mincí v nasledovných počtoch:

Pamätné mince strieborné     200 Sk J. M. Petzval     372 ks BK + 297 ks PROOF
     200 Sk Komárno     393 ks BK + 285 ks PROOF
Pamätná zlatá minca     5 000 Sk Bratislava – nevydaná     241 ks PRO

Mince vydávali na prednáškach a členských schôdzach p.Suja Stanislav a p.Ergang Jozef.

Vážené dámy, páni a priatelia numizmatiky,

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým členom výboru pobočky, členom revíznej komisie a všetkým členom za aktívnu prácu pri plnení úloh zabezpečujúcich život našej pobočky. Všetkých by som Vás chcel znovu poprosiť o poskytnutie 2 % z Vašich daní a pomoc pri hľadaní ochotných sponzorov na našu činnosť.

Dúfam, že v diskusii prednesiete pripomienky k našej práci a podáte návrhy na zlepšenie a obohatenie činnosti pobočky.

O ďalších aktivitách pobočky sa dozviete v nasledujúcich prednesených dokumentoch. Verím, že spoločne prispejeme k ďalšiemu rozvoju pobočky a obojstrannej spokojnosti s našou prácou.

Ďakujem Vám za pozornosť.

V Bratislave dňa 18. 03. 2008


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>