Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 14.05.2017
  Prečítané: 3629
Zápisnica z hodnotiacej volebnej členskej schôdze SNS pri SAV pobočka Bratislava dňa 21.3.2017

Prítomní: 42 členov podľa prezenčnej listiny

Program:
 1. Otvorenie
 2. Informácie pre členov, vydávanie preukazov počas čakania na riadny začiatok schôdze
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Kontrola stavu prítomných
 5. Správa o činnosti pobočky za rok 2016
 6. Správa o hospodárení pobočky za rok 2016
 7. Správa revíznej komisie za rok 2016
 8. Návrh rozpočtu na rok 2017
 9. Plán práce na rok 2017
 10. Voľba výboru pobočky
 11. Voľba kandidátov do ÚV SNS
 12. Vyznamenanie členov
 13. Diskusia
 14. Návrh uznesení
 15. Záver a ukončenie HČS
1. Otvorenie
Rokovanie hodnotiacej volebnej členskej schôdze otvoril predseda pobočky A. Balogh. Vzhľadom na to, že na začiatku schôdze nebola prítomná polovica členov pobočky, predseda pobočky v zmysle §16 ods. 3 Stanov SNS vyhlásil posun začiatku schôdze o pol hodiny a následné riadne rokovanie za účasti prítomných členov.
2. Informácie pre členov, vydávanie preukazov počas čakania na riadny začiatok schôdze
A. Balogh informoval prítomných o aktuálnych numizmatických akciách, J. Morávek, M. Pôbiš a S. Suja vydávali preukazy a mince členom, ktorí si ich doteraz nevyzdvihli.
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
A. Balogh predložil návrh programu a návrhy na zloženie mandátovej (J. Badura, M. Franek), návrhovej (V. Kovár, L. Dugovič) a volebnej komisie (V. Mráz, J. Bizub) Návrh programu i návrhy na zloženie komisii boli jednomyseľné schválené.
4. Kontrola stavu prítomných
J. Badura za mandátovú komisiu informoval, že podľa prezenčnej listiny je na členskej schôdzi prítomných 42 členov.
5. Správa o činnosti pobočky za rok 2016
A. Balogh predniesol správu o činnosti pobočky za rok 2016. Správa je prílohou tejto zápisnice.
6. Správa o hospodárení pobočky za rok 2016
Správu o hospodárení pobočky za rok 2016 predniesol hospodár M. Pôbiš. Správa je prílohou tejto zápisnice.
7. Správa revíznej komisie za rok 2016
Správu revíznej komisie pobočky predniesol J. M. Prosuch. Správa je prílohou tejto zápisnice.
8. Návrh rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu pobočky na rok 2017 predniesol M. Pôbiš. Návrh rozpočtu je prílohou tejto zápisnice.
9. Plán práce na rok 2017
Plán práce pobočky na rok 2017 predniesol A. Balogh. Plán práce je prílohou tejto zápisnice.
10. Voľba výboru pobočky
V. Mráz za volebnú komisiu predniesol návrh výboru pobočky na funkciu predsedu pobočky (A. Balogh). Členská schôdza zvolila A. Balogha za predsedu pobočky väčšinou hlasov (1 sa zdržal – A. Balogh). V. Mráz predniesol návrh výboru pobočky na zloženie výboru pobočky (J. Badura, M. Franek, V. Kovár, J. Morávek, V. Mráz, M. Ondrejmiška, M. Pôbiš a S. Suja). Členská schôdza zvolila menovaných za členov výboru pobočky jednomyseľne. V. Mráz predložil návrh na zloženie revíznej komisie (M. Galčík, E. Pračko a J. Prosuch st.). Členská schôdza zvolila menovaných za členov revíznej komisie pobočky jednomyseľne.
11. Voľba kandidátov do ÚV SNS
V. Mráz predložil návrh výboru pobočky na členov ÚV SNS (M. Franek, V. Kovár, V. Mráz, M. Ondrejmiška a Zbyšek Šustek), do ÚRK SNS (M. Milán) a na predsedu ÚV SNS (M. Ondrejmiška). Členská schôdza schválila predložené návrhy jednomyseľne.
12. Vyznamenanie členov
A. Balogh informoval členskú schôdzu o členoch, ktorým ÚV SNS na návrh výboru pobočky udelil vyznamenania. Požiadal ocenených, aby sa zúčastnili valného zhromaždenia SNS v Trenčíne, kde im bude vyznamenanie slávnostne odovzdané. Schválený návrh je prílohou zápisnice.
13. Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto
14. Návrh uznesení

V. Kovár za návrhovú komisiu predniesol návrh uznesení:
Hodnotiaca volebná členská schôdza Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočka Bratislava

 1. berie na vedomie správu mandátovej komisie
 2. schvaľuje
  1. správu o činnosti pobočky za rok 2016
  2. správu o hospodárení pobočky za rok 2016
  3. správu revíznej komisie za rok 2016
  4. návrh rozpočtu pobočky na rok 2017
  5. plán práce pobočky na rok 2017
 3. vyslovuje predsedovi a členom výboru pobočky absolutórium za mimoriadne úsilie na plnení úloh pobočky v sťažených nových podmienkach i celkovom skvalitňovanie jej činnosti
 4. zvolila
  1. za predsedu pobočky Alojza Balogha
  2. za členov výboru pobočky Mgr. Jána Baduru, Ing. Marcela Franeka, Ing. Vladimíra Kovára, CSc., Jozefa Morávka, Mgr. Vladislava Mráza, Ing. Mariána Ondrejmišku, Mgr. Miloslava Pôbiša a Ing. Stanislava Suju
  3. za členov revíznej komisie Ing. Milana Galčíka, Ing. Eduarda Pračka a Jána M. Prosucha st.
  4. za kandidátov do ÚV SNS Ing. Marcela Franeka, Ing. Vladimíra Kovára, CSc., Mgr. Vladislava Mráza, Ing. Mariána Ondrejmišku a Ing. Zbyška Šusteka, CSc.
  5. za kandidáta do ÚRK SNS Ing. Miroslava Milána
  6. za kandidáta na predsedu ÚV SNS Ing. Mariána Ondrejmišku
 5. ukladá výboru pobočky
  1. pripraviť plán prednášok na 2. polrok 2017 a informáciu poslať všetkým členom pobočky elektronicky alebo v tlačenej forme
   Termín: august 2017
  2. pripraviť plán prednášok a informácie na rok 2018. Informáciu podať všetkým členom pobočky elektronicky alebo v tlačenej forme Termín: november 2017
  3. spracovať nový zoznam členov pobočky a členov neplatiacich príspevky vyškrtnúť v zmysle stanov z radov členov pobočky
 6. Členská schôdza prijala uznesenia v navrhovanom znení jednomyseľne.

  15. Záver a ukončenie HČS
  A. Balogh poďakoval S. Sujovi a Ľ. Turčánimu za dlhoročnú prácu v ÚV SNS a vzornú reprezentáciu pobočky, ako aj prítomným za účasť a členskú schôdzu ukončil.

  Po členskej schôdzi sa vydávali pamätné a zberateľské mince a pamätné listy vydané k minciam pri príležitosti ich uvedenia do predaja.

  V Bratislave 21. marca 2017

  Zapísal: V. Kovár

  Alojz Balogh
  predseda pobočky


<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>