Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava - numizmatika, mince, zberateľstvo, pamätné mince, medaily, notafília, filokartia, mena, koruna - WWW.SNSBLAVA.SK
 

  Pridané: 17.10.2012
  Prečítané: 4665
Predbežný oznam

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV oznamuje, že 16. až 19. mája 2013 bude organizovať v Košiciach medzinárodné numizmatické sympózium „Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť“.

Jeho účelom je sprístupniť členom spoločnosti a širšej odbornej i laickej verejnosti najnovšie poznatky dosiahnuté nielen vo výskume dejín peňazí, meny a hospodárstva, ale aj ich reflexií na spoločnosť a kultúru. Sympózium sa preto neobmedzuje iba na úzku problematiku numizmatiky a dejín hospodárstva, ale vítané sú aj príspevky z príbuzných historických vied (archeológia, sfragistika, heraldika, diplomatika) a z ďalších spoločenských vied (sociológia, etnológia, lingvistika), ktoré môžu špecifickým spôsobom odrážať dopad menového a hospodárskeho vývoja na rôzne oblasti života a obohatiť náš pohľad na minulosť.

Sympózium sa koná v rámci akcií spojených s vyhlásením Košíc za európske hlavné mesto kultúry v roku 2013. Preto súčasťou sympózia bude aj sprievodný program zameraný na poznanie bohatej minulosti tohto mesta.

Na sympóziu predpokladáme účasť prednášajúcich najmä zo strednej a východnej Európy. Rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština, ruština, nemčina a angličtina. Prednesené príspevky budú zverejnené v osobitnom čísle časopisu Numizmatika. Prednášajúci budú mať k dispozícii počítač a dataprojektor.

Prednášajúcim poskytneme bezplatné ubytovanie a stravu po dobu sympózia. Ostatní účastníci uhradia konferenčný poplatok zahŕňajúci náklady na stravu, ubytovanie, vydanie zborníka súhrnov prednášok a vydanie špeciálneho čísla Numizmatiky s prednesenými príspevkami vo výške 120 € na účet č. 71735012/0200 (VS: 201305, KS: 0558) do 31. marca 2013. Zahraniční účastníci použijú na prevod IBAN: SK66 0200 0000 0000 7173 5012, BIC: SUBASKBX.

Predbežný záujem o účasť a názvy prednášok nahláste prostredníctvom Predbežnej prihlášky (ktorú si môžete stiahnuť vo formáte MS WORD) zaslaním na elektronickú adresu zbysek.sustek alebo na poštovú adresu Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, poštový priečinok 103, 814 99 Bratislava.

Prednášajúcich žiadame, aby na sympóziu prednášali iba pôvodné, dosiaľ inde nezverejnené príspevky. Príspevky, u ktorých bude zistené, že boli prednesené na iných podujatiach, budú zamietnuté. Predbežné prihlášky a súhrny príspevkov (do 2700 znakov) prosíme zaslať do 28. januára 2013.

Podrobnejšie informácie a podmienky účasti poskytneme začiatkom druhého štvrťroku 2013.

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV Ústredný výbor

<=====© 1992-2010 PREAS s. r. o. =====>